Poland

Akcja policji w oleśnickim pubie Ściema, który postanowił wznowić działalność

pokaż komentarz

@Aaaaarghhh: zresztą pomogę, bo minusy dostaję od osób, dla których prawda jest niewygodna.
USTAWA
z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi1)

Rozdział 8


Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
Art. 46.
1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub
jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż
jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza
i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na
wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy
do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochron-
nych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw
innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.
4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:
1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmio-
tów lub produktów spożywczych,
3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów
pracy,
4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie


ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych,
usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków
transportu do działań przeciw-epidemicznych przewidzianych planami
przeciwepidemicznymi,
7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust.
3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadza-
nych szczepień ochronnych

Football news:

Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist