Poland

Aborcja jest aktem haniebnym

Plus Minus

billboard pro-life

W ci¹gu wielu lat, zw³aszcza w okresie, kiedy przerywanie ci¹¿y by³o „na wyci¹gniêcie rêki”, prze¿ywa³em razem z ludŸmi prawdziwe dramaty. By³y rozwody z powodu przerwania ci¹¿y, by³o odwo¿enie do szpitala psychiatrycznego niedosz³ej matki, by³y samobójstwa. Starsi ludzie czêsto z p³aczem stwierdzali, ¿e nie potrafi¹ ani spaæ, ani pracowaæ, choæ fakt aborcji zdarzy³ siê wiele lat temu, ¿e boj¹ siê umieraæ, bo mo¿e w przysz³ym ¿yciu spotkaj¹ swoje dziecko, któremu nie pozwolili na tym œwiecie ¿yæ – pisze ojciec Ludwik Wiœniewski

Reporter, Artur Szczepañski

Orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 paŸdziernika wzbudzi³o s³uszny gniew. Forma tego gniewu przybra³a jednak niepokoj¹ce rozmiary. Zakwestionowanie bezwzglêdnej i podstawowej wartoœci, jak¹ jest ¿ycie ludzkie, rujnuje bowiem cz³owieka i spo³eczeñstwo.

Z du¿ym niepokojem patrzê na to, co od dwóch miesiêcy dzieje siê na ulicach, na placach i przed koœcio³ami naszych miast i miasteczek. „To jest wojna" – tryumfalnie skanduj¹ manifestanci. M³odzi siê „obudzili" – ciesz¹ siê polityczni przeciwnicy obecnie rz¹dz¹cych. „Jest wol¹ PiS, aby uczyniæ z kobiet przedmioty tortur i trumny" – stwierdza kategorycznie znana z humanizmu pani profesor. A popularna dziennikarka krzyczy: „...wreszcie ludzie, a zw³aszcza m³odzi Polacy, przejrzeli, ¿e Koœció³ jest instytucj¹ mizoginiczn¹, przemocow¹, szerz¹c¹ pogardê i mowê nienawiœci, która ob³udnie przyw³aszczy³a sobie monopol na pouczanie, zawstydzanie i stygmatyzowanie. Koniec monopolu Koœcio³a!".

Uwa¿am, ¿e orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 22 paŸdziernika, wpisane w jawn¹ manipulacjê rz¹dz¹cych krajem, wzbudzi³o s³uszny gniew. Ale te¿ uwa¿am, ¿e forma tego gniewu przybra³a niepokoj¹ce rozmiary. I dlatego piszê.

Zburzony kompro...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7