Poland

530 wolnych respiratorów pozostało dla pacjentów z COVID-19

Koronawirus SARS-CoV-2

pielêgniarka opiekuj¹ca siê chorym na COVID-19

AFP

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów wymagaj¹cych respiratorów przebywaj¹cych w polskich szpitalach wzros³a trzydziesty ósmy dzieñ z rzêdu i wynosi 1 203. Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 7,8 tys. wolnych ³ó¿ek i 530 respiratorów. Liczba osób na kwarantannie wzros³a w ci¹gu doby o ponad 9 tys. i przekroczy³a 489 tysiêcy.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 14 631 osób. Od œrody liczba pacjentów wzros³a o 700. Tygodniowy wzrost liczby hospitalizowanych z SARS-CoV-2 wynosi 4 540 i jest najwy¿szy od pocz¹tku epidemii w naszym kraju.

Liczba pacjentów z COVID-19 roœnie nieprzerwanie od trzydziestu piêciu dni. Dla osób zaka¿onych koronawirusem w szpitalach pozosta³o 7 836 wolnych ³ó¿ek.

Obecnie 1 203 osoby - o 53 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej - wymagaj¹ respiratora. W ci¹gu doby liczba osób wymagaj¹cych respiratorów wzros³a o 4,61 proc., w ci¹gu tygodnia - o 48,15 proc.

Dla pacjentów z COVID-19 pozosta³o 530 wolnych respiratorów.

Dane na temat respiratorów w zwi¹zku z epidemi¹ resort zdrowia publikuje od 11 czerwca. Od tego czasu liczba osób wymagaj¹cych respiratorów po raz pierwszy przekroczy³a sto 26 wrzeœnia.

Od 23 paŸdziernika Ministerstwo Zdrowia informuje, ile ³ó¿ek i respiratorów jest w polskim systemie ochrony zdrowia dla pacjentów z COVID-19. Jak przekazano w czwartek, obecnie zasoby te wynosz¹ 22 467 ³ó¿ek i 1 733 respiratory.

W porównaniu ze stanem sprzed 24 godzin, liczba osób objêtych w naszym kraju kwarantann¹ wzros³a o 9 791 i wynosi 489 079 - najwiêcej od pocz¹tku epidemii. W ujêciu siedmiodniowym wzrost wynosi 110 tys. Nadzorem epidemiologicznym objêto 48 977 osób (dobowy wzrost o 1,7 tys., tygodniowy - o 1,6 tys.).

Od œrody liczba ozdrowieñców wzros³a w Polsce o 5 763, w ci¹gu tygodnia - o 27 063. Obie te wartoœci s¹ rekordowo wysokie. Za ozdrowia³ych uznano w sumie 129 267 zaka¿onych.

Od czterdziestu czterech dni zaka¿onych przybywa szybciej ni¿ ozdrowia³ych. Ostatni raz dobowa liczba ozdrowieñców by³a wy¿sza od dobowej liczby nowych zaka¿eñ 14 wrzeœnia.

Made with Flourish

Wed³ug danych z 28 paŸdziernika, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 4,5 mln próbek pobranych od ponad 4,33 mln osób. W ci¹gu ostatniego tygodnia badano œrednio 56,8 tys. próbek dziennie.

Liczba aktywnych przypadków zaka¿enia koronawirusem w Polsce wynosi 164 931.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it
The first conference League final will be held in Tirana on 25 may 2022