Poland

19-latek zwraca uwagę na niejasność w raporcie MZ o testach

Punkt pobrañ próbek do testów na COVID

Fotorzepa, Mateusz Adamski

19-letni twórca bazy danych o COVID-19, Micha³ Rogalski, zwróci³ uwagê na to, ¿e liczba testów przeprowadzonych w ci¹gu ostatniej doby podana przez Ministerstwo Zdrowia 27 listopada nie zgadza siê z danymi o zbiorczej liczbie testów przeprowadzonych od pocz¹tku epidemii podanej w ci¹gu dwóch ostatnich dni.

Resort zdrowia poinformowa³ na Twitterze, ¿e w ci¹gu ostatniej doby przeprowadzono w Polsce 50,4 tysi¹ce testów.

Jednoczeœnie z planszy umieszczonej przez Ministerstwo Zdrowia na Twitterze wynika, ¿e od pocz¹tku epidemii do 27 listopada przeprowadzono w Polsce 6 145 092 testy.

Tymczasem dzieñ wczeœniej resort informowa³ o ³¹cznej liczbie testów na poziomie 6 098 759.

Ró¿nica miêdzy tymi dwiema sumami powinna byæ liczb¹ testów przeprowadzonych w ci¹gu ostatniej doby - wynosi ona jednak 46 333.

Rogalski zwróci³ te¿ uwagê, ¿e liczba dobowych zaka¿eñ podanych przez Ministerstwo Zdrowia 27 listopada na Twitterze nie zgadza³a siê z liczb¹ dobowych zaka¿eñ o jakich informuje oficjalna strona dokumentuj¹ca liczbê wykrywanych zaka¿eñ. Resort zdrowia dokona³ ju¿ erraty danych na Twitterze.

Rogalski do 24 listopada prowadzi³ bazê danych o COVID w oparciu o dane cz¹stkowe podawane przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Na tej podstawie wykry³, ¿e resort zdrowia w zbiorczych danych pomin¹³ ponad 20 tysiêcy zaka¿eñ.

Od 24 listopada zmieniono sposób raportowania - WSSE i PSSE nie podaj¹ ju¿ w³asnych danych, raportowanie zosta³o scentralizowane.

Football news:

Mbappe does not score for PSG 4 matches in a row. This is his worst streak since April-May 2018
Mourinho on Rashford's words: Go to Opta and draw your own conclusions. Liverpool - Manchester United-and so quite a loud match
Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?