Poland

14-latka odpowie za organizację nielegalnego zgromadzenia

W trakcie poniedzia³kowych manifestacji przeciwko orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego dotycz¹cego aborcji, zatrzymano 14-letni¹ dziewczynê - informuje "Twój Kurier Olsztyñski".

Informacjê tê potwierdzi³ w rozmowie z portalem rzecznik prasowy Policji w Olsztynie.

- Poœród uczestników protestu, wylegitymowano 14-letni¹ dziewczynê. Notatka s³u¿bowa z tej interwencji zostanie przekazana do s¹du rodzinnego do rozpatrzenia pod k¹tem wspó³organizowana nielegalnego zgromadzenia, a tak¿e zajêcia pasa drogowego – przekaza³ Rafa³ Prokopczyk, oficer prasowym KMP w Olsztynie.

Jak czytamy, ze wzglêdu na wspó³pracê z policj¹ i okazanie zrozumienia nieprawid³owoœci swego zachowania – gdy¿ dziewczyna przez megafon przekaza³a uczestnikom protestu, ¿e maj¹ oni zejœæ z pasa drogowego na chodnik (co te¿ uczynili) – zastosowane zostan¹ okolicznoœci ³agodz¹ce wobec 14-latki.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it