Poland

Zwrot pieniędzy za wycieczkę nie może zależeć od decyzji MSZ?

Komunikaty MSZ dotycz¹ce podró¿y ci¹gle siê zmieniaj¹. To nie mo¿e byæ podstaw¹ do bezp³atnej rezygnacji z wyjazdu – uwa¿a szef brytyjskiej internetowej agencji turystycznej On the Beach.

Simon Cooper, szef du¿ej brytyjskiej agencji internetowej On the Beach, mówi, ¿e komunikaty MSZ ostrzegaj¹ce przed wyjazdami nie mog¹ byæ podstaw¹ do zwrotu pieniêdzy klientom – donosi portal bran¿y turystycznej Travel Weekly. Podobne zdanie w tej sprawie ma inny agent internetowy Loveholidays.

Przedstawiciele obu biur argumentuj¹, ¿e skoro samoloty mog¹ lataæ, hotele pozostaj¹ otwarte, a klienci dokonali rezerwacji, zdaj¹c sobie sprawê z ryzyka podró¿y w czasie pandemii, rezygnacja z wyjazdu nie powinna wi¹zaæ siê automatycznie ze zwrotem pieniêdzy. Zdaniem Coopera nie istniej¹ ¿adne podstawy prawne, które by mówi³y, ¿e ostrze¿enie MSZ jest równoznaczne z zakazem podró¿y do danego miejsca. Tak¹ praktykê faktycznie zwyk³o siê przyjmowaæ, ale pandemia koronawirusa sprawi³a, ¿e w wypadku wielu firm przesta³a siê ona sprawdzaæ.

Prezes On the Beach dodaje, ¿e mo¿e dojœæ do sytuacji, kiedy touroperatorzy przestan¹ oferowaæ imprezy zorganizowane z powodu pojawiaj¹cych siê ostrze¿eñ, tymczasem linie lotnicze dalej bêd¹ wykonywaæ po³¹czenia. Trzeba pamiêtaæ, ¿e przygotowanie programu du¿ych touroperatorów kosztuje miesi¹ce wytê¿onej pracy. Cooper przyznaje, ¿e zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy komunikat MSZ nale¿y odczytywaæ jako powód do odst¹pienia od podró¿y, ale tylko wtedy, kiedy sytuacja nie pozwala na realizacjê imprezy turystycznej.

Tak¿e w Niemczech pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e ostrze¿enia przed podró¿¹ wydawane przez resort spraw zagranicznych nie musz¹ byæ równoznaczne z odwo³ywaniem programów. TUI Deutschland powo³uje siê na s³owa niemieckiego rz¹du, który twierdzi, ¿e komunikat nie jest równoznaczny z zakazem wyjazdu, dlatego pozwala klientom samodzielnie zdecydowaæ, czy pojad¹ na wycieczkê, czy jednak od niej odst¹pi¹. W tym ostatnim wypadku biuro zwraca jednak wp³acone pieni¹dze.

Football news:

Mourinho on Maradona: We can find his football on Google, but we won't find Diego there. I miss him
Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match