Poland

Zwolnienie z PIT osób do 26 roku życia – po nowelizacji

Podatek dochodowy

Podatnik

AdobeStock

Od 2021 roku wolne od podatku PIT s¹ nie tylko przychody ze stosunku pracy czy umowy zlecenia, ale równie¿ wynagrodzenia uzyskiwane na p³atnych praktykach absolwenckich oraz sta¿ach uczniowskich.

Nowy rok przyniós³ wiele zmian w przepisach podatkowych, w tym poszerzenie zakresu zwolnienia od podatku przewidzianego dla osób, które nie ukoñczy³y 26 roku ¿ycia. Zgodnie ze znowelizowanym od 1 stycznia 2021 r. art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2020, poz. 1426, dalej: ustawa o PIT), od podatku zwolnione s¹ przychody:

1) ze stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy, pracy nak³adczej, spó³dzielczego stosunku pracy,

2) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

3) z tytu³u odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich,

4) z tytu³u odbywania sta¿u uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oœwiatowe,

– otrzymane przez podatnika do ukoñczenia 26. roku ¿ycia, do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym kwoty 85 528 z³.

Analizuj¹c przytoczony przepis, wskazaæ nale¿y, ¿e ustawodawca zwolni³ z PIT przychody osi¹gane przez osoby m³ode, ale tylko te, które s¹ uzyskiwane z konkretnych, œciœle wymienionych w ustawie, Ÿróde³ przychodów. Dotychczas zwolnione z podatku by³y jedynie przychody ze stosunku pracy lub z umów zlecenia. Od 2021 roku zwolnieniem objêto tak¿e nale¿noœci, wyp³acane na podstawie ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Z jej przepisów wynika, ¿e osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj¹ca osobowoœci prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmuj¹cym na praktykê", mo¿e przyjmowaæ na praktykê osobê, która ukoñczy³a co najmniej gimnazjum lub oœmioletni¹ szko³ê podstawow¹ i w dniu rozpoczêcia praktyki nie ukoñczy³a 30. roku ¿ycia. Praktyka mo¿e byæ odbywana odp³atnie lub nieodp³atnie. W przypadku odp³atnoœci wynagrodzenie, jakie otrzymuje praktykant, nie mo¿e przekroczyæ dwukrotnej wysokoœci minimalnego wynagrodzenia.

Od 2021 roku wolne od PIT s¹ tak¿e nale¿noœci wyp³acane z tytu³u sta¿u uczniowskiego. Z art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oœwiatowe, wynika, ¿e w celu u³atwienia uzyskiwania doœwiadczenia i nabywania umiejêtnoœci praktycznych, niezbêdnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kszta³c¹ siê uczniowie technikum i uczniowie bran¿owej szko³y I stopnia, niebêd¹cy m³odocianymi pracownikami, mog¹ w okresie nauki odbywaæ sta¿ w rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „sta¿em uczniowskim". Odbywaj¹cy go uczeñ otrzymuje miesiêczne œwiadczenie pieniê¿ne, chyba ¿e strony umowy o sta¿ uczniowski postanowi¹, ¿e sta¿ jest odbywany nieodp³atnie.

Wysokoœæ miesiêcznego œwiadczenia pieniê¿nego, o którym mowa w ust. 6, nie mo¿e przekraczaæ wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalonego na podstawie ustawy z 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê.

Przychody wolne od PIT

Przychody uzyskane przez osoby, które nie ukoñczy³y 26 roku ¿ycia, z tytu³ów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, s¹ wolne od podatku do momentu, kiedy ich wysokoœæ – w skali roku nie przekroczy 85 528 z³. Przy czym do wymienionego limitu bierzemy pod uwagê przychody, a nie dochody. Zatem licz¹ siê kwoty brutto, niepomniejszone o sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne czy koszty uzyskania przychodów. W przypadku przekroczenia limitu przychodów u danego p³atnika, podmiot wyp³acaj¹cy musi zacz¹æ naliczaæ i potr¹caæ zaliczki na PIT, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami.

W pojêciu przychodów ze stosunku pracy, w œwietle definicji z art.12 ust. 1 ustawy o PIT, mieszcz¹ siê nie tylko wyp³aty pieniê¿ne, ale równie¿ œwiadczenia rzeczowe, œwiadczenia nieodp³atne czy czêœciowo odp³atne. To oznacza, ¿e m³ody pracownik nie p³aci podatku od wszelkich dodatkowych, poza wynagrodzeniem, œwiadczeñ, np. zwolnieniem dla m³odych objête s¹ rycza³ty za u¿ywanie samochodu w jazdach lokalnych, pakiety medyczne finansowane pracownikowi przez pracodawcê, œwiadczenia finansowane ze œrodków ZFŒS.

Zwolnienie ma zastosowanie niezale¿nie od tego czy osoba fizyczna podlega w Polsce nieograniczonemu, czy te¿ ograniczonemu obowi¹zkowi podatkowemu, a wiêc bez wzglêdu na to, czy jej miejsce zamieszkania znajduje siê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy te¿ nie. O mo¿liwoœci zastosowania omawianego zwolnienia decyduje de facto jedynie wiek podatnika, a dok³adnie data ukoñczenia 26 roku ¿ycia. Dla zwolnienia konieczne jest ustalenie, czy w momencie wyp³aty wynagrodzenia mamy do czynienia z osob¹, która ju¿ ukoñczy³a 26 lat. Przy czym istotna jest data wyp³aty wynagrodzenia, a nie okres za jaki to wynagrodzenie siê podatnikowi nale¿y.

PRZYK£AD 1.

Pracownik zatrudniony na umowê o pracê koñczy 26 lat 23 stycznia. Wynagrodzenie za styczeñ wyp³acane jest, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi u danego pracodawcy przepisami prawa pracy, 30 stycznia. W tym wypadku wyp³acane wynagrodzenie za styczeñ nie bêdzie ju¿ wolne od podatku, poniewa¿ w momencie jego wyp³aty podatnik ma ju¿ ukoñczone 26 lat.

PRZYK£AD 2.

W dniu 3 stycznia zawarto umowê zlecenia z osob¹, która nie mia³a ukoñczonych 26 lat. Zleceniobiorca uzyskuje przychód (wyp³atê) z tej umowy 10 lutego. Jednak¿e maj¹c na uwadze, ¿e Zleceniobiorca 9 lutego (a wiêc przed uzyskaniem wynagrodzenia) skoñczy³ 26 lat, Zleceniodawca ma obowi¹zek naliczyæ i pobraæ zaliczkê na podatek – brak mo¿liwoœci zastosowania zwolnienia od podatku.

Pobranie podatku na wniosek

Naliczanie i pobór podatku osobie poni¿ej 26 roku ¿ycia jest mo¿liwe na jej wniosek. Pomimo ustawowego zwolnienia p³atnik nalicza PIT wówczas, kiedy podatnik z³o¿y p³atnikowi oœwiadczenie o treœci, z której bêdzie wynika³o, ¿e podatnik nie chce, aby w stosunku do niego stosowano zwolnienie od podatku. Stosownie do art. 32 ust. 1f ustawy o PIT, je¿eli podatnik z³o¿y p³atnikowi pisemny wniosek o pobór zaliczek – bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 – p³atnik pobiera je najpóŸniej od miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym otrzyma³ wniosek.

Wniosek ten sk³ada siê odrêbnie dla ka¿dego roku podatkowego. Przytoczony przepis umo¿liwia m³odym osobom unikniêcie ewentualnej dop³aty podatku w rozliczeniu rocznym, gdyby dosz³o do przekroczenia w skali roku kwoty przychodów wolnych od podatku. Z dobrowolnym opodatkowaniem przychodów przez osoby do 26 roku ¿ycia spotykamy siê w praktyce tak¿e wówczas, kiedy podatnik chce mieæ opodatkowywane dochody w trakcie roku po to, aby uzyskaæ jednorazowo zwrot nadp³aty podatku w swoim indywidualnym rozliczeniu rocznym.

Zasi³ki do opodatkowania

Przypomnieæ nale¿y, ¿e w œwietle uregulowañ, wynikaj¹cych z ustawy o PIT, zasi³ki z ubezpieczeñ spo³ecznych, np. chorobowe, macierzyñskie, rehabilitacyjne, opiekuñcze, stanowi¹ przychód zaliczany do innych (pozosta³ych) Ÿróde³ przychodów w rozumieniu art. 20 ust. 1 w zw. z art.10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Znajduje to potwierdzenie równie¿ w orzecznictwie. W wyroku NSA z 19 kwietnia 2017 r. (II FSK 154/15), np. wskazano, ¿e zasi³ek chorobowy stanowi inne Ÿród³o przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a odsetek za opóŸnienie w wyp³acie takiego zasi³ku nie mo¿na zakwalifikowaæ jako przychodu ze stosunku pracy.

W konsekwencji zasi³ki, jako ¿e nie s¹ to przychody zaliczane do przychodów ze stosunku pracy, ale do przychodów z innych Ÿróde³, mimo ¿e mog¹ byæ wyp³acane osobom, które nie maj¹ skoñczonych 26 lat, nie s¹ objête zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Zak³ady pracy, które s¹ p³atnikami zasi³ków dla osób m³odych, musz¹ od nich naliczaæ i pobieraæ zaliczki na PIT – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi zasadami.

Miejsce w PIT-11

W zale¿noœci od sytuacji przychody osób poni¿ej 26 roku ¿ycia podlegaj¹ raportowaniu w rocznej informacji podatkowej PIT-11 (wersja 27) albo w czêœci G, albo w czêœci E. W czêœci G zatytu³owanej „Informacja o przychodach zwolnionych od podatku", przychody osoby m³odej uzyskane odpowiednio z umowy o pracê, z umowy-zlecenia, czy te¿ z praktyki absolwenckiej lub sta¿u – raportowane s¹ w pozycjach 92-95. Z kolei w czêœci E informacji PIT-11, zatytu³owanej „Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane sk³adki", przychody uzyskane przez osobê m³od¹ s¹ raportowane w poz. 36–40, 55–58 lub 67–69 – w zale¿noœci od rodzaju jej opodatkowanych przychodów – czy s¹ ze stosunku pracy, z umowy-zlecenia, z p³atnej praktyki absolwenckiej lub sta¿u uczniowskiego.

Równie¿ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i ubezpieczenie zdrowotne naliczone i pobrane z wynagrodzeñ osobie niemaj¹cej 26 lat s¹ raportowane w PIT-11 w odrêbnych pozycjach: sk³adki spo³eczne – w poz. 76 lub 77, natomiast sk³adka zdrowotna – w poz. 79–80 tej informacji. Z kolei kwoty wyp³aconych osobom m³odym i opodatkowanych zasi³ków s¹ rapor- towane w czêœci E – inne Ÿród³a – poz. 70–74 – PIT-11 wersja (27).

UWAGA!

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 30 grudnia 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 3432), informacja podatkowa PIT-11 w wersji 27 ma zastosowanie do dochodów/przychodów osi¹ganych przez podatników od 1 stycznia 2021 r. Do rozliczenia 2020 roku p³atnicy stosuj¹ i wype³niaj¹ formularz PIT-11 w wersji 26.

Ulga na z³e d³ugi, CIT dla spó³ek komandytowych, ksiêgowe zamkniêcie roku w dobie pandemii, slim VAT, mechanizm podzielonej p³atnoœci, JPK i e-faktury, rycza³t od przychodów ewidencjonowanych – uproszczenia w opodatkowaniu osób fizycznych – to tylko niektóre regulacje, z którymi ju¿ mierz¹ siê ksiêgowi.

Na XVII Ogólnopolskiej Konferencji PODATKI 2021 prelegenci obszernie je omówi¹, a tak¿e wyjaœni¹ zwi¹zane z nimi problemy. Wiedz¹ bêd¹ siê dzielili doradcy podatkowi: Katarzyna Tomala, Piotr Liss, Aneta Lech, Sabina Moczko-Wdowczyk, a tak¿e biegli rewidenci: dr Zofia Wierzbiñska, £ukasz Mota³a i Agnieszka Gajewska.

Zapraszamy online 2 i 3 lutego 2021 r.

- Bo¿ena Nowicka - doradca podatkowy w DORADCA Zespó³ Doradców Finansowo- -Ksiêgowych Sp. z o.o. w Lublinie, wyk³adowca Stowarzyszenia Ksiêgowych w Polsce

Football news:

Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising