Poland

Związkowcy: 120 tys. zł jednorazowych odpraw dla górników

Górnicze zwi¹zki zawodowe, zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, przedstawi³y w tym tygodniu rz¹dowi w³asny projekt umowy spo³ecznej, reguluj¹cej przysz³oœæ polskiego górnictwa wêglowego.

Dokument przedstawia m.in. proponowane przez zwi¹zkowców os³ony socjalne dla górników. Ju¿ we wrzeœniu 2020 r. strona rz¹dowa zgodzi³a siê na to, by ostatnie kopalnie wêgla energetycznego dzia³a³y do 2049 r., a wszyscy górnicy mieli zapewnion¹ pracê a¿ do emerytury. Teraz zwi¹zkowcy precyzuj¹, ¿e chcieliby te¿ wprowadzenia takich instrumentów, jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy dla pracowników likwidowanych kopalñ. Jak czytamy na oficjalnej stronie œl¹sko – d¹browskiej „Solidarnoœci”, projekt przewiduje, ¿e je¿eli w systemie alokacji pracownik nie bêdzie mia³ zagwarantowanej ci¹g³oœci zatrudnienia pod ziemi¹ lub w zak³adzie przeróbki mechanicznej wêgla, bêdzie móg³ skorzystaæ z urlopu górniczego, za który dostanie 80 proc. wynagrodzenia. Dla pracuj¹cych pod ziemi¹ urlop mia³by trwaæ maksymalnie cztery lata, a dla pracowników przeróbki trzy lata.

Adobe Stock

– Te instrumenty zgodnie z projektem dotycz¹ tylko tych pracowników, którzy po zakoñczeniu urlopu nabêd¹ uprawnienia emerytalne. Innym rodzajem os³ony, kierowanym do osób z krótszym sta¿em, s¹ jednorazowe odprawy w wysokoœci 120 tys. z³ netto. Z tego instrumentu bêd¹ mogli korzystaæ zarówno zatrudnieni pod ziemi¹, jak i pracownicy powierzchni. Ponadto projekt przewiduje te¿ piêcioletnie dodatki wyrównawcze dla osób, które samodzielnie znajd¹ pracê poza górnictwem, a tak¿e bezp³atne programy przekwalifikowania – informuje Solidarnoœæ.

W zwi¹zkowym projekcie znalaz³y siê te¿ zapisy o powo³aniu Œl¹skiego Funduszu Rozwoju, którego statutowym celem bêdzie odbudowa potencja³u gospodarczego Górnego Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego, a tak¿e o inwestycjach w niskoemisyjne projekty wykorzystuj¹ce wêgiel, w tym instalacje zgazowania wêgla do celów energetycznych i przemys³owych.

Daty zamykania kopalñ Polskiej Grupy Górniczej i Wêglokoksu ustalono ju¿ we wrzeœniowym porozumieniu. Teraz dodano jeszcze trzy kopalnie Tauronu – Brzeszcze mia³yby dzia³aæ do 2040 r., a Sobieski i Janina do roku 2049. Data graniczna funkcjonowania kopalni Bogdanka, która chce rozpocz¹æ produkcjê wêgla koksowego, nie zosta³a podana.

Kopalnia Silesia

Istot¹ funkcjonowania kopalñ wêgla przez najbli¿sze dekady ma byæ pokrywanie ich strat z bud¿etu pañstwa, na co polski rz¹d chce uzyskaæ zgodê Komisji Europejskiej.

Kolejna tura rozmów miêdzy górniczymi zwi¹zkami zawodowymi a przedstawicielami rz¹du rozpocznie siê 25 stycznia. Podczas ostatniego spotkania 13 stycznia strona rz¹dowa przedstawi³a w³asny projekt umowy spo³ecznej. Zosta³ on przez zwi¹zkowców odrzucony, bo by³ zbyt ogólny i nie zawiera³ wa¿nych dla górników szczegó³owych ustaleñ.

Football news:

Laporta on being elected president of Barca: The club must once again be happy and economically sustainable
Liverpool have not won at Anfield in 8 consecutive league games for the first time since 1952
Pioli about Milan: We are proud that we have a young team, but we need stability
Laporta became president of Barcelona again. Under him, the club took 6 trophies in 2009
Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar