Poland

Żołnierze WOT mają stawić się w jednostkach

Ju¿ dzisiaj wszyscy ¿o³nierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymaj¹ powiadomienia o koniecznoœci stawienia siê w swojej jednostce wojskowej.Mowa o ok. 20 tysi¹cach ¿o³nierzy. Maj¹ zostaæ skierowani do walki z epidemi¹.

Z naszych informacji wynika, ¿e wczoraj dostali oni powiadomienia o stawieniu siê w jednostkach wojskowych (m.in. za pomoc¹ SMS). Maj¹ stawiæ siê do jednostek dzisiaj do godz. 15.

Jak informuje p³k. Marek Pietrzak, rzecznik Dowództwa WOT "szerokie powo³ania ochotników maj¹ na celu jeszcze wiêksze ni¿ dotychczas zaanga¿owanie wojska w dzia³ania przeciwkryzysowe". ¯o³nierze z którymi rozmawialiœmy nic nie wiedz¹ o tym jakoby planowane by³o wprowadzenie jakiegoœ stanu nadzwyczajnego np. stanu wyj¹tkowego. Zapewniaj¹, ¿e powo³anie nie jest z tym zwi¹zane.

Maj¹ jednak w¹tpliwoœci, czy powinni siê stawiæ w jednostkach w tym samym czasie, bowiem mo¿e to spowodowaæ zagro¿enie epidemiczne. Pu³kownik Marek Pietrzak mówi nam, ¿e stawiennictwo jest roz³o¿one w czasie, aby takiego zagro¿enia unikn¹æ, jednak za to odpowiedzialni s¹ dowódcy brygad.

Jakie zadania maja realizowaæ ¿o³nierze WOT? Ich celem jest - informuje pu³kownik Pietrzak "dzia³ania przeciwepidemiczne o du¿ej intensywnoœci prowadzone w kilkumiesiêcznej perspektywie czasowej".

¯o³nierze zostan¹ wprowadzeni do wszystkich szpitali gdzie przejm¹ zadania wstêpnej segregacji pacjentów, tzw. tria¿u, obecnie takie zadania wykonuj¹ w 262 placówkach. WOT skieruje te¿ ¿o³nierzy do wszystkich funkcjonuj¹cych punktów wymazowych, gdzie zajm¹ siê oni pobieraniem materia³u biologicznego na obecnoœæ koronawirusa, obecnie takie wsparcie wojskowi realizuj¹ w 225 punktach.

Znacznie wzroœnie liczba samodzielnych punktów "test and GO", które jak wykaza³y dotychczasowe doœwiadczenia pozwalaj¹ na pobieranie wymazów od bardzo du¿ej liczby osób w krótkim czasie. Równolegle WOT bêdzie budowa³ kilka Regionalnych Centrów Pobrañ, które docelowo, w przysz³oœci bêd¹ mog³y zamieniæ siê w centra szczepieñ.

Zostan¹ oni te¿ w³¹czeni w budowê szpitali tymczasowych na szczeblu wojewódzkim. "Oprócz bezpoœredniego wsparcia w zakresie logistycznym, gdzie bêd¹ mog³y byæ delegowane si³y z jednostek specjalistycznych wojsk operacyjnych, ¿o³nierze WOT zapewni¹ i utrzymaj¹ zasilanie awaryjne z wykorzystaniem elektrowni polowych o du¿ej mocy" - informuje Marek Pietrzak.

Wojsko pomo¿e te¿ policji "przy monitoringu kwarantanny oraz ocenie potrzeb i pomocy osobom w niej przebywaj¹cym". Teraz takie zadania realizuje ok. 500 ¿o³nierzy ka¿dego dnia. "Ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ liczbê osób przebywaj¹cych w kwarantannie musi równie¿ zwiêkszyæ siê liczba patroli, które zajm¹ siê jej monitoringiem. Obecnie ¿o³nierze WOT wykonuj¹ te zadania we wspólnych patrolach z policjantami, ale rozpatrywane s¹ scenariusze wsparcia realizacji tych zadañ samodzielnie przez ¿o³nierzy WOT, w miastach i aglomeracjach, gdzie liczba osób izolowanych bêdzie najwiêksza" - dodaje rzecznik WOT.

Jednoczeœnie w WOT bêd¹ odbywa³y siê kolejne kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz pobierania materia³u biologicznego. Po ich ukoñczeniu wojskowi maj¹ odci¹¿yæ w tym zakresie lekarzy i pielêgniarki.

Football news:

Griezmann on Messi: I admire Leo, and he knows it. We have a great relationship
Rooney on the possibility of a move to Barca in the 2010/11 season: Thinking about it. Could fit in perfectly
Hooray, in England they will let the audience into the stands again! While up to 4 thousand and not everywhere, but the clubs are happy 😊
Solskjaer about the match with Istanbul: these are the Champions of Turkey, it will be difficult
Gasperini on the nomination for the best coach of the year award: If we beat Liverpool, maybe I'll get a few votes
Julian Nagelsmann: Leipzig want to give PSG that final feeling they are talking about
Tuchel Pro Champions League: Match with Leipzig - the final of our group