Poland

Znowu cuda zamiast planów

Lekarz opiekuj¹cy siê pacjentem z COVID-19

AFP

Informacje o b³yskawicznym przekszta³caniu zwyk³ych oddzia³ów szpitalnych w jednostki lecz¹ce covid udowadniaj¹, ¿e czas na przygotowanie do kolejnej fali pandemii zosta³ stracony i trzeba siê uciekaæ do improwizacji. Ze szkod¹ dla pacjentów.

Owszem, w specustawie covidowej istnieje przepis pozwalaj¹cy administracji rz¹dowej wydaæ polecenie dyrektorowi szpitala, by w razie potrzeby utworzy³ dodatkowe ³ó¿ka szpitalne na potrzeby zaka¿onych koronawirusem. I tak siê ju¿ dzieje. Szkoda, ¿e szefowie tych lecznic niekiedy dowiaduj¹ siê o zapad³ej decyzji ju¿ po fakcie.

W³adza nie lubi siê konsultowaæ z ekspertami, nawet w tak specjalistycznych kwestiach. Przypadki konsultowania s¹ niestety nieliczne. A szkoda, bo zamiast nadzwyczajnych rozwi¹zañ mo¿na by stosowaæ te standardowe, za to we wspó³pracy z medykami. Chyba ¿e chodzi tylko o statystykê i mo¿liwoœæ wykazania w sprawozdaniu do centrali, ¿e wojewoda dokona³ cudownego rozmno¿enia ³ó¿ek covidowych, dostawiaj¹c je na inny oddzia³. I có¿, ¿e nikt odpowiedzialny nie pozwoli na po³o¿enie chorych na tych ³ó¿kach? ¯e personel nie zosta³ przeszkolony w u¿ywaniu specjalistycznego sprzêtu? ¯e ucierpi¹ te¿ pacjenci cierpi¹cy na inne choroby? Pandemia, niestety, nie odwo³a³a pozosta³ych schorzeñ.

Gdy spojrzymy na zak³adki „Prawa pacjenta" na stronach internetowych resortu zdrowia i NFZ, wyczytamy, ¿e wszystko jest po staremu. Wci¹¿ mamy prawo do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania od lekarza (tak¿e spoza pañstwowego systemu). W stanach nag³ych mamy prawo do natychmiastowej pomocy medycznej, bez skierowania. Wci¹¿ mamy te¿ prawo do bezp³atnych œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Dotyczy to równie¿ œwiadczeñ udzielanych przez pielêgniarkê lub po³o¿n¹. Tylko czekaæ, a¿ do s¹dów – które i tak maj¹ co robiæ – zaczn¹ wp³ywaæ pozwy pacjentów, których prawa nie zosta³y zrealizowane. Stan pandemii nie uzasadnia wszystkiego.

Ta historia pokazuje, i¿ nie dopracowaliœmy siê generalnego planu na sytuacjê kryzysow¹. A by³ na to czas. Zmarnowaliœmy go na próby zapewnieñ, ¿e krzywa siê wyp³aszcza, ¿e wirusa nie trzeba siê baæ – a¿ w koñcu przysz³o to, co przecie¿ musia³o przyjœæ, i na niektórych twarzach widaæ coœ w rodzaju zaskoczenia.

I w³aœnie to zaskakuje najbardziej.

Football news:

Laporta on the election: For Messi to stay, the president must appear as soon as possible. The postponement only hurts
Schalke and Ajax have agreed to move Huntelaar
Zidane on the criticism: It doesn't matter if I'm tired or not. Not only does the coach work, there is a lot behind the club
Barcelona to challenge Messi's suspension for hitting Athletic player on the head
Wenger on Ozil at Fenerbahce: He needs a warm environment. He always chooses the right decision in the game, and this is brilliant
Til Schweiger's company made a sugar documentary about Schweinsteiger: not a single acute topic and no Lama at all
Zidane on Jovic: It's hard to play in Real life. There is a lot of competition here, but it's not the coach's fault