Poland

Znów niemrawe wzrosty na GPW

WIG20 zakoñczy³ pi¹tek skromnym wzrostem o 0,16 proc. Wynik jest nieco lepszy ni¿ w poprzednim dniu, ale i tak by³a szansa na wiêksze zwy¿ki.

WIG20 od pocz¹tku sesji œwieci³ na zielono, a w pewnym momencie notowania ros³y o ponad 1,1 proc. do 1661 pkt. Jednak z godziny na godzinê przewaga kupuj¹cych topnia³a. Ostatecznie WIG20 zakoñczy³ dzieñ na poziomie 1645 pkt., co oznacza wzrost o 0,16 proc. To ju¿ druga sesja najwiêkszych spó³ek, która koñczy siê niemrawym wynikiem. W czwartek indeks zyska³ skromne 0,08 proc.

W tym gronie, przez wiêkszoœæ pi¹tkowej sesji najmocniej przeceniane by³y walory LPP. Inwestorzy obawiaj¹ siê, ¿e nowe obostrzenia i rozwój pandemii spowoduj¹, ¿e przychody odzie¿owej spó³ki spadn¹. Akcje LPP stania³y w pi¹tek o 5,6 proc. Sprzedaj¹cy wziêli równie¿ na celownik PGNiG, którego notowania spad³y o 4,7 proc.

Najgorzej z g³ównych warszawskich indeksów poradzi³ sobie mWIG40. Poda¿ ci¹¿y³a przez ca³y dzieñ, czego efektem jest spadek indeksu o 1,1 proc. Oprócz GTC i LiveChatu, których walory stania³y po ponad 7 proc., s³abo poradzi³ sobie równie¿ Amrest. Jednak nic dziwnego, bowiem w operatora zarz¹dzaj¹cego punktami gastronomicznymi uderz¹ nowe obostrzenia nakazuj¹ce restauracjom sprzeda¿ jedynie na wynos.

Ma³e spó³ki równie¿ koñcz¹ pi¹tek na minusie. Notowania INC spad³y o 5 proc. Na drugim koñcu tabeli znalaz³ siê Airway Medix, ze wzrostem o oko³o 12 proc. Natomiast sWIG spad³ o 0,7 proc.

Na gie³dach w Europie dominowa³y lepsze nastroje. DAX, CAC40, FTSE MIB i FTSE 100 pod koniec sesji ros³y o oko³o 1 proc.

Krótko po rozpoczêciu handlu na Wall Street Nasdaq zszed³ pod kreskê i traci³ nieznacznie 0,1 proc. S&P 500 zdo³a³ utrzymaæ siê powy¿ej czwartkowego zamkniêcia i rós³ o 0,2 proc.

Na rynku walutowym przez wiêksz¹ czêœæ dnia inwestorzy obserwowali deprecjacjê z³otego. Jednak po godz. 16 sytuacja zaczê³a siê poprawiaæ i z³oty znajdowa³ siê na poziomie 4,57 z³ za euro, czyli by³ bez zmian wzglêdem czwartku.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca