Poland

Znasz prawnika, który bezinteresownie pomaga innym?

Adobe Stock

Znasz prawnika, który bezinteresownie pomaga innym? Zg³oœ go w konkursie „Prawnik Pro Bono" organizowanym przez Zarz¹d Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, którego patronem medialnym od lat jest „Rzeczpospolita". Termin nadsy³ania kandydatur zosta³ przed³u¿ony do 14 marca.

Tytu³ Prawnika Pro Bono mo¿e otrzymaæ osoba posiadaj¹ca wy¿sze wykszta³cenie prawnicze, mieszkaj¹ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która œwiadczy nieodp³atnie i bezinteresownie (charytatywnie) us³ugi prawnicze na rzecz innych osób, organizacji spo³ecznych b¹dŸ instytucji.

Spoœród nominowanych kandydatów kapitu³a konkursu przyzna tytu³ Prawnika Pro Bono jednej osobie. Ju¿ w tym momencie do konkursu zg³oszono 13 prawników. Wiêkszoœæ z nich to osoby dzia³aj¹ce w Warszawie.

Wœród kandydatów dominuj¹ osoby posiadaj¹ce tytu³ zawodowy adwokata b¹dŸ radcy prawnego. Jest jednak równie¿ dwóch aplikantów.

Kandydatów mog¹ zg³aszaæ osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorz¹dy zawodów prawniczych, organizacje pozarz¹dowe, instytucje pañstwowe i samorz¹dowe.

Zg³oszenie mo¿na przes³aæ zarówno poczt¹ (decyduje data stempla pocztowego), jak i drog¹ e-mailow¹ (zeskanowana wersja formularza wraz z podpisem) na adres [email protected]

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well