Poland

Znamy godziny premiery „Cyberpunka”. Konsole pierwsze

Bloomberg

Za szeœæ dni zadebiutuje najbardziej wyczekiwana gra na œwiecie. Wiadomo ju¿, o której dok³adnie godzinie. Tymczasem akcje CD Projektu od kilku dni dro¿ej¹, kapitalizacja przekroczy³a dziœ 41 mld z³.

Na mapce udostêpnionej przez studio znajdziemy rozpisane godziny premiery „Cyberpunka 2077”. I tak godzina premiery gry na PC i Stadia jest jednolita dla wszystkich stref czasowych. Jak sytuacja bêdzie wygl¹da³a na innych rynkach? Na przyk³ad w Nowym Jorku bêdzie to 9 grudnia 19:00 (strefa EST, czyli standardowy czas wschodni), w  Los Angeles 9 grudnia 16:00 (PST, pacyficzny czas standardowy), w  Londynie 10 grudnia 00:00 (GMT, czas uniwersalny), z kolei w Tokio 10 grudnia 9:00 (JST, japoñski czas standardowy).

„W przypadku konsol gra ma wyjœæ o pó³nocy czasu lokalnego, co oznacza dysproporcje pomiêdzy danymi lokalizacjami. Wed³ug informacji, mo¿liwoœæ wczeœniejszego pobrania gry na konsolach Xbox zostanie odblokowana w czwartek, 3 grudnia o godz. 17:00. Gracze PlayStation bêd¹ mogli pobraæ grê na 48 godzin przed premier¹” – czytamy w biuletynie firmy Trigon.

Wiadomo te¿, ¿e mo¿liwoœæ wczeœniejszego pobrania gry na PC zostanie odblokowana w poniedzia³ek, 7 grudnia.

Autorem „Cyberpunka” jest CD Projekt. Notowania studia, w oczekiwaniu na sukces tej gry, w ostatnich latach porusza³y siê w mocnym trendzie wzrostowym. Od kilku dni te¿ zdecydowanie przewa¿a popyt. Dziœ kurs zyskuje ponad 2 proc., co przek³ada siê na kapitalizacjê wynosz¹c¹ ponad 41 mld z³.

Football news:

Klopp responds to Clattenburg about refereeing: I don't play mind games. For various reasons, I am not Ferguson
Hertha's sporting director loves signing players. Just look at his smile!
Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season