Poland

Zmienią się zasady kwarantanny

Kwarantanna podczas epidemii koronawirusa

Adobe Stock

- Domownicy osoby chorej nie bêd¹ musieli czekaæ na telefon z sanepidu. Przyjmujemy, ¿e kwarantanna bêdzie mia³a charakter automatyczny - jeœli macie wspó³domownika z dodatnim testem, to zostañcie w domu - zmiany w procesie prowadzenia kwarantanny zapowiedzia³ podczas pi¹tkowej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Zostaniecie automatycznie wpisani do tej kwarantanny. Oczywiœcie, zadzwoni do was równie¿ pracownik sanepidu, ¿eby takie formalnoœci za³atwiæ, jak wpisanie do systemu, które jest potem podstaw¹ wyp³aty œwiadczenia, ale nie bêdzie ¿adnej decyzji sanepidu. Automatycznie bêdzie rozpoczêta kwarantanna - doda³ minister Niedzielski. 

- Wa¿na jest nasza wspólna solidarnoœæ, postawmy tamê wirusowi - nawo³ywa³ premier Mateusz Morawiecki. 

Prezes Rady Ministrów wspomnia³ tak¿e o wczorajszym posiedzeniu Rady Europejskiej. Przyzna³, ¿e bardzo prawdopodobne jest, ze szczepionka na koronawirusa pojawi siê w Europie w styczniu przysz³ego roku. Wed³ug zapewnieñ ma w pierwszej kolejnoœci trafiæ do najbardziej nara¿onych czyli ludzi starszych i kadry medycznej. Szczepienia maj¹ odbywaæ siê na zasadach dobrowolnoœci. PoŸniej szczepionka ma byæ dostêpna szerzej.

Football news:

Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team