Poland

Zmiany mogą mieć kobiecą twarz

Prawniczka

Adobe Stock

Obie p³cie musz¹ mieæ w œwiecie równe prawa. Czas to dostrzec.

Przygl¹daj¹c siê debacie adwokackiej towarzysz¹cej kampanii wyborczej do organów samorz¹du, mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e ¿yciowe, zawodowe, rodzinne i nomenklaturowe problemy kobiet sta³y siê w tym gor¹cym okresie przedmiotem szczególnej uwagi œrodowiska.

Choæ na co dzieñ poruszanie tych zagadnieñ wiêcej osób sk³ania do parskniêcia œmiechem ni¿ rozwa¿enia inicjatywy ustawodawczej objêcia prawn¹ ochron¹, obok tytu³u zawodowego „adwokat", tak¿e „adwokatki", niemal z dnia na dzieñ w ostatnim czasie okazuje siê, ¿e u¿ywanie tego s³owa jest jednak musem, a nie obciachem, a omawianie wyzwañ stoj¹cych przed kobietami w kontekœcie ³¹czenia przez nie obowi¹zków domowych i pracy to naturalna sprawa, a nie wyborcza zagrywka.

Czytaj tak¿e:

Joanna Parafianowicz: Kobieta musi udowodniæ swoj¹ wartoœæ

Trudno by³oby zaprzeczyæ, ¿e zagadnienie faktycznej, a nie wy³¹cznie formalnej równoœci nie tylko w samorz¹dzie adwokackim jest przedmiotem mojej uwagi, ...

Football news:

There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher
Ancelotti on 0:2 with Chelsea: Everton are not at their level. They were better and deserved to win
Lazio women's coach about Italy: Our society is homophobic and racist
Lingard has scored 4 goals in 6 Premier League appearances for West Ham. In Manchester United, he scored 4 goals in the previous 38 matches
Thomas Tuchel: It's a pleasure to work with Chelsea. The skill of the players and the level of the club is obvious
Chelsea have not conceded in 5 home games under Tuchel. This is a record of the Premier League
Leonardo Bonucci: We are waiting for Porto to come to play, not to defend