Poland

Zmiana w indeksie DAX giełdy we Frankfurcie

Dostawca turbin dla energetyki Siemens Energy zast¹pi od 22 marca w indeksie DAX producenta kremu Nivea, Beiersdorfa. Ta ostatnia spó³ka zajmie miejsce Siemensa we wskaŸniku MDAX.

Siemens Energy wyodrêbniona w ubieg³ym roku z konglomeratu Siemensa jest te¿ w³aœcicielem 67 proc. w niemiecko-hiszpañskiej spó³ce turbin wiatrowych Siemens Gamesa. Szybko znalaz³a siê w indeksie spó³ek œredniej kapitalizacji (MDAX) od czasu debiutu we wrzeœniu. Od tamtej pory jej akcje zyska³y ponad jedn¹ trzeci¹ zapewniaj¹c kapitalizacjê rynkow¹ ok. 21,89 mld euro.

— Fakt zostania tak szybko cz³onkiem DAX po debiucie na gie³dzie jest wielkim dowodem uznania tego, co nasza firma proponuje i oddania naszych pracowników. Jako wiod¹ca firma w technologii energii chcemy aktywnie tworzyæ kszta³t przemiany energetycznej i zwiêkszaæ rentownoœæ — cytuje Reuter okolicznoœciow¹ wypowiedŸ prezesa Christiana Brucha.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored