Poland

Zmiana dostaw. Nauczyciele nie będą szczepieni z seniorami

Micha³ Dworczyk

Micha³ Dworczyk

Adam Guz/KPRM

Szef KPRM Micha³ Dworczyk poinformowa³, ¿e w zwi¹zku ze zmniejszeniem dostaw do Europy szczepionek przeciw koronawirusowi firmy Pfizer, niemo¿liwe bêdzie zaszczepienie nauczycieli razem z grup¹ seniorów.

Koncern Pfizer ograniczy dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla ca³ej Europy. Powodem s¹ przygotowania do zwiêkszenia produkcji. Informacjê tê przekaza³ Norweski Instytut Zdrowia Publicznego. W kolejnej dostawie kraj otrzyma o 18 proc. szczepionek mniej.

- Otrzymaliœmy informacjê, ¿e Pfizer w sposób znacz¹cy zmniejszy dostawy do krajów UE. Maj¹ byæ one zwiêkszone w przysz³oœci, ale póki co nie mamy precyzyjnej informacji w tej kwestii - potwierdzi³ na konferencji prasowej szef KPRM Micha³ Dworczyk.

Mamy dane wskazuj¹ce na to, ¿e ka¿dy pacjent, który otrzyma³ pierwsz¹ dawkê, ma gwarancjê drugiej dawki, niezale¿nie od zmian dostaw. To dobra strategia, ukierunkowana na bezpieczeñstwo pacjenta - mówi³.

Dworczyk zapowiedzia³, ¿e zmniejszenie dostaw oznacza, ¿e zmieni siê plan szczepieñ. Razem z seniorami nie bêd¹ szczepieni nauczyciele. - Na tym etapie dodawanie do grupy seniorów powy¿ej 70. roku ¿ycia kogokolwiek, zw³aszcza w sytuacji informacji o zmniejszeniu dostaw, jest absolutnie niemo¿liwe - powiedzia³.

- Oczywiœcie uwa¿amy nauczycieli za bardzo wa¿n¹ grupê zawodow¹, ale to najstarsi seniorzy s¹ t¹ grup¹, któr¹ musimy chroniæ najbardziej, gdy¿ oni najciê¿ej przechodz¹ COVID-19, najczêœciej trafiaj¹ do szpitali pod respiratory, niestety równie¿ najczêœciej umieraj¹. Wiêc musimy ich chroniæ w pierwszym rzêdzie - doda³.

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City