Poland

Zmarły 674 osoby. Nowy dobowy rekord zgonów w Polsce

AFP

Liczba potwierdzonych wynikami badañ przypadków koronawirusa w Polsce wzros³a do 924 422, zaœ przypadków œmiertelnych do 15 362 - poda³o Ministerstwo Zdrowia, informuj¹c o 19 883 nowych zaka¿eniach i œmierci 674 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2, w tym 152 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wczeœniej chorób wspó³istniej¹cych.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 22 119 osób.

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów pod³¹czonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 2073. Kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 objêto 338 769 osób, a nadzorem epidemiologicznym - 18 592. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o 469 527 zaka¿onych.

W œrodowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 15 362 osób.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: œl¹skiego (1941), mazowieckiego (1577), wielkopolskiego (1420), kujawsko-pomorskiego (1321), pomorskiego (1126), zachodniopomorskiego (1011), ³ódzkiego (1010), ma³opolskiego (933), lubelskiego (932), warmiñsko-mazurskiego (858), dolnoœl¹skiego (825), podkarpackiego (590), lubuskiego (504), opolskiego (459), podlaskiego (449), œwiêtokrzyskiego (303).

"103 zaka¿enia to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹" - przekaza³ resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 zmar³y 152 osoby, natomiast z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³y 522 osoby.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 924 422 osób, 14 988 zaka¿onych zmar³o.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy. WHO szacuje œmiertelnoœæ nowego koronawirusa na poziomie ok. 3,4 proc. (w przypadku grypy - 0,1 proc.).

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Vidal about 2:0 with Juve: Inter beat the best team in Italy. We believe that we can win the Scudetto
Pirlo about 0:2 with Inter: Juve could not have played worse, the team just did not come out on the field
Pep on 2nd place: City fell behind Liverpool and then won a few matches. Now I'll have a glass of wine
Man City are even closer to reclaiming the Premier League title. Stones about 4:0 with Crystal Palace
Man City won 9 out of 10 matches and conceded 1 goal with a pair of Stones - Dias defenders
Jordan Henderson: If it wasn't for the referee's whistle, Mane would have gone one-on-one. Very strange
Memphis Depay: Me and Auar want to go to one of the top three clubs in the world