Poland

Zmarł reżyser Krzysztof Rogala

Wczoraj, 29 paŸdziernika w Warszawie w wieku 70 lat zmar³ po ciê¿kiej chorobie re¿yser Krzysztof Rogala.

Krzysztof Rogala pracowa³ jako drug re¿yser przy filmach fabularnych, m.in. „Kingsajzie”, „Kilerów-2”, „Zakochanych”, „Faustynie”.

Od 2000 roku re¿yserowa³ najbardziej popularne tasiemce telewizyjne: „M jak mi³oœæ”, „Na dobre i na z³e”, „Barwy szczêœcia”. W tej ostatniej produkcji wyre¿yserowa³ ponad 100 odcinków. Ostatni z nich zosta³ w telewizji wyemitowany 2 paŸdziernika.

„Z wielkim ¿alem przyjêliœmy informacjê, ¿e odszed³ nasz wspania³y Przyjaciel i Re¿yser - Krzysztof Rogala. Cz³owiek o wielkiej empatii, wra¿liwoœci, zdolnoœciach i pracowitoœci. Pogr¹¿eni w smutku sk³adamy najszczersze wyrazy wspó³czucia Rodzinie. Krzysiu, pozostaniesz w naszej pamiêci na zawsze!” - napisali jego przyjaciele i wspó³pracownicy z firmy MTL Maxfilm.

Krzysztofa Rogalê po¿egna³a te¿ scenarzystka Ilona £epkowska, która na Facebooku napisa³a: „¯egnaj Krzysiu... Tyle lat, tyle spotkañ...”

Football news:

Juventus for the first time in the 123-year history of the club played without the Italians in defense and goal
Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season