Poland

Zły przykład dla Rosjan

Wiele wskazuje na to, ¿e przyjaŸñ z Aleksandrem £ukaszenk¹ staje siê powa¿nym problemem dla Kremla.

By³ wrzesieñ 2020 r. W³adimir Putin spotka³ siê w Soczi z Aleksandrem £ukaszenk¹, który dopiero co „wygra³" szóste z rzêdu wybory, ale jeszcze nie radzi³ sobie z bezprecedensowymi protestami na ulicach bia³oruskich miast. S¹ plotki, ¿e wtedy gospodarzowi Kremla obieca³ reformê konstytucji, a nawet powtórne wybory ju¿ wiosn¹. Ale na nowo wybuch³a wojna w Górskim Karabachu pomiêdzy Armeni¹ i Azerbejd¿anem, Moskwa musia³a wiêc rzuciæ wszystkie si³y na zakaukaski pok³ad, by utrzymaæ swoje wp³ywy w regionie i powstrzymaæ Turcjê.

£ukaszenko potrafi omamiæ ka¿dego polityka, zw³aszcza zachodniego, ale nie Putina. Ten bowiem zna rzeczywiste nastroje Bia³orusinów. Nieprzypadkowo w 2020 r. pojawia³y siê informacje o tajnych sonda¿ach, które po cichu przeprowadzaj¹ rosyjskie oœrodki rz¹dowe w Miñsku i innych miastach s¹siedniej republiki. W Moskwie wiêc dobrze wiedz¹, ¿e bia³oruski przywódca straci³ poparcie wiêkszoœci rodaków – najbardziej lojalnych wobec Rosji ze wszystkich narodów dawnego ZSRR. Wiedz¹ te¿, ¿e ta lojalnoœæ jest mocno zagro¿ona. A nie chodzi tylko o wp³ywy. Rozumiej¹, ¿e ewentualny sukces „bratniego narodu bia³oruskiego" na ulicy móg³by jak wirus przerzuciæ siê na ulice rosyjskich miast. W kraju, gdzie niemal 20 mln ludzi ¿yje w ubóstwie i króluje korupcja, nie brakuje powodów do protestów. Zw³aszcza ¿e w wiêzieniu siedzi Aleksiej Nawalny, którego zwolennicy ju¿ wiosn¹ zapowiadaj¹ kolejne demonstracje. Zw³aszcza ¿e w Rosji nadchodz¹ wybory parlamentarne, a to w³aœnie wybory do Dumy wywo³ywa³y w historii rz¹dów W³adimira Putina najwiêksze turbulencje. Wystarczy przypomnieæ 24 grudnia 2011 r. i ponad 100-tysiêczny t³um w alei Sacharowa w Moskwie.

Football news:

Perez on Ceferin's words about Agnelli: This is unacceptable. We do not want to see a president who insults others
Dani Alves: We will not allow the rich to deprive the little ones of the opportunity to dream big! Football changes people's lives
David Beckham: Football should exist for everyone, without fans it is nothing. We need tournaments based on sporting achievements
Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League