Poland

Złamał 70-latkowi nos, bo zwrócił mu uwagę na brak maseczki

Policja

Policja apeluje o przekazywanie informacji na temat mê¿czyzny, który w jednym ze sklepów na warszawskim Mokotowie z³ama³ nos 70-latkowi, który zwróci³ mu uwagê na brak maseczki.

Jak informuje policja, do zdarzenia dosz³o 21 grudnia 2020 roku oko³o godziny 10:50 w jednym z marketów przy ulicy Batorego na warszawskim Mokotowie. Mê¿czyzna uderzy³ 70-latka piêœci¹ w twarz, gdy staruszek zwróci³ mu uwagê na brak maseczki. Kiedy senior zagrozi³, ¿e wezwie policjê, otrzyma³ kolejny cios. Napastnik mia³ mówiæ tak¿e, ¿e „znajdzie i zabije” staruszka. Ze wstêpnych ustaleñ wynika równie¿, ¿e w napastnik przebywa³ w sklepie w godzinach przeznaczonych dla seniorów.

Choæ agresora nikt nie zatrzyma³ i po wszystkim wyszed³ ze sklepu, zarejestrowa³y go kamery monitoringu. "Osoby, które mog¹ mieæ jakiekolwiek informacje na temat to¿samoœci podejrzanego mê¿czyzny lub jego obecnego miejsca pobytu, albo by³y œwiadkami tego zdarzenia, proszone s¹ o kontakt osobisty, lub telefoniczny z policjantami z wydzia³u do walki z przestêpczoœci¹ przeciwko ¿yciu i zdrowiu w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego 3/5/7 na warszawskim Mokotowie”- zaapelowa³a policja.

Mê¿czyzna, który zaatakowa³ 70-latka by³ wysoki i dobrze zbudowany oraz mia³ na twarzy okulary w bia³ych oprawkach. W dniu zdarzenia ubrany by³ w ciemne spodnie i ciemn¹ d³u¿sz¹ kurtkê oraz kaszkiet. 

Informacje na temat mê¿czyzny mo¿na przekazaæ, dzwoni¹c na numery 47 72 392 50 lub 47 72 392 51 (czynne ca³¹ dobê) albo 47 72 392 28, lub w formie elektronicznej pisz¹c na adres: [email protected]

Football news:

Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City
Fortune has issued a form in support of the pubs of Dusseldorf. It is stylized as a uniform of waiters
PSG wants to sign Messi, Depay, Wijnaldum, Alaba and Hyusay as free agents
Stefano Pioli: Milan must step on the gas. The match with Roma will be for 6 points
Guardiola about 2:1 with West Ham: City realized that a beautiful victory is not worth waiting for, after 15 minutes