Poland

Ziobro o protestach: Przestępczość wymierzona w wierzących

Zbigniew Ziobro

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Minister Sprawiedliwoœci i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poinformowa³ za poœrednictwem mediów spo³ecznoœciowych, ¿e zleci³ œledczym objêcie nadzorem postêpowañ dotycz¹cych protestów w koœcio³ach.

"W zwi¹zku z bezprecedensow¹ eskalacj¹ zachowañ przestêpczych wymierzonych w osoby wierz¹ce, w³¹cznie z zastraszaniem, niszczeniem i bezczeszczeniem miejsc kultu religijnego, poleci³em podleg³ym prokuratorom objêcie nadzorem prowadzonych w tych sprawach postêpowañ" - czytamy we wpisie, który publikowa³ na Twitterze Zbigniew Ziobro.

Jak doda³ minister sprawiedliwoœci, ”ka¿dy ma konstytucyjne prawo do publicznego wyra¿ania pogl¹dów i sprzeciwu wobec rozstrzygniêæ s¹dów lub trybuna³ów, w tym Trybuna³u Konstytucyjnego”. „Jednak nie mo¿e to usprawiedliwiaæ ³amania praw innych osób i pope³niania przestêpstw’ - oceni³.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ w czwartek, ¿e przepis pozwalaj¹cy na przerwanie ci¹¿y, gdy badania prenatalne wskazuj¹ na du¿e prawdopodobieñstwo ciê¿kiego i nieodwracalnego upoœledzenia p³odu albo nieuleczalnej choroby zagra¿aj¹cej jego ¿yciu, jest niezgodny z konstytucj¹. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoœci przerywania.

Po decyzji TK w ca³ej Polsce dosz³o do fali protestów, organizowanych przez organizacje walcz¹ce o prawa kobiet. Demonstracje odbywaj¹ siê zarówno w najwiêkszych polskich miastach, jak i w znacznie mniejszych oœrodkach.

W niedzielê protestuj¹cy zebrali siê m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego oraz przed warszawsk¹ siedzib¹ PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. Protesty organizowano równie¿ przed koœcio³ami. Uczestnicy czêœci z nich wchodzili z transparentami do œwi¹tyñ w czasie mszy. Na murach i drzwiach koœcio³ów malowane by³y równie¿ has³a takie jak m.in. ”aborcja bez granic”, „mój wybór” czy "piek³o kobiet".

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better