Poland

Ziobro: będą konsekwencje dla protestujących w kościołach

Minister Sprawiedliwoœci i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro poleci³ podleg³ym prokuratorom objêcie nadzorem postêpowañ dotycz¹cych protestów w koœcio³ach.

"W zwi¹zku z bezprecedensow¹ eskalacj¹ zachowañ przestêpczych wymierzonych w osoby wierz¹ce, w³¹cznie z zastraszaniem, niszczeniem i bezczeszczeniem miejsc kultu religijnego, poleci³em podleg³ym prokuratorom objêcie nadzorem prowadzonych w tych sprawach postêpowañ" - napisa³ Zbigniew Ziobro na Twitterze.

Jak doda³, "ka¿dy ma konstytucyjne prawo do publicznego wyra¿ania pogl¹dów i sprzeciwu wobec rozstrzygniêæ s¹dów lub trybuna³ów, w tym Trybuna³u Konstytucyjnego. Jednak nie mo¿e to usprawiedliwiaæ ³amania praw innych osób i pope³niania przestêpstw".

Po czwartkowym orzeczeniu Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej w ca³ym kraju trwaj¹ protesty przeciwników ograniczania praw kobiet w tym wzglêdzie. W wielu miejscach protesty organizowane by³y przed koœcio³ami i w koœcio³ach w ramach akcji "S³owo na Niedzielê" zainicjowanej przez Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Football news:

Anton Ferdinand on the racist scandal with Terry: I was sent a bullet in the mail. Insults in social networks came every hour
Manchester City have offered 19 million euros including bonuses for 17-year-old Argentine midfielder Sarmiento
Rehagel is a bandit from whom I will not accept an apology. The story of the worst injury in the history of the Bundesliga
Barcelona's presidential election will be held on January 24
Koke: to beat Bayern, you need to play a nearly perfect match. I hope their unbeaten streak ends tomorrow
Loew can return Muller, Boateng and Hummels to the German national team if there are a lot of injuries
Nacho about the Real Madrid game: That's not how titles are won. Working to get better