Poland

Zimoch tłumaczy swoje odejście z Koalicji Obywatelskiej

Rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec poinformowa³, ¿e we wtorek pose³ Tomasz Zimoch z³o¿y³ we wtorek rezygnacjê z cz³onkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej.

Nieoficjalnie media informowa³y, ¿e Zimoch mo¿e wkrótce zasiliæ szereg Polski 2050 Szymona Ho³owni.

Zimoch poinformowa³, ¿e pozostanie teraz pos³em niezale¿nym. W zamieszczonym na Facebooku wpisie wyjaœni³, ¿e "Koalicjê Obywatelsk¹ uwa¿a³ za œwietny politycznie pomys³".

"Przysta³em na propozycjê startowania w wyborach z przekonaniem, ¿e poszerzony zostanie elektorat, dziêki czemu powstanie nadzieja na zmiany w Polsce. Zawsze bêdê pamiêta³ o œwietnych rozmowach na ten temat z Grzegorzem Schetyn¹. Mo¿na pewnie zarzucaæ mu wiele, ale to osoba z wizj¹, politycznym celem" - t³umaczy.

W ocenie Zimocha koalicja "sta³a siê partyjnym ramieniem w Sejmie".

"Dlatego zdecydowa³em siê na opuszczenie klubu. Platforma Obywatelska zapewne s³usznie chce walczyæ g³ównie o swój, od lat niezmienny elektorat. Ale by wygraæ konieczne jest …coœ wiêcej" - wyjaœni³.

Pose³ liczy na dalsz¹ wspó³pracê z politykami Koalicji Obywatelskiej. "Pozostajê pos³em opozycji, bêdê niezrzeszonym, zawsze bezpartyjnym. Zobaczymy co poka¿e czas" - napisa³.

Football news:

Florentino Perez: Ronaldo won't be coming back to Real Madrid, it doesn't make sense. I'm not saying that Ramos will leave, but we are in a very bad financial situation
Perez on football: Young people say that matches are too long for them. If they think so, we should think about it
Perez on the semi-finalists of the Champions League and Europa League: They will not be excluded from the tournaments because of the Super League, I can assure you. We are protected by the law
Jurgen Klopp: The owners of Liverpool are not scammers. The team and I were not involved in the decision on the Super League
Florentino Perez: UEFA will not ban players from playing for national teams, don't worry. I am sure that the participants of the Super League will not be excluded from the Champions League and their own leagues
Real Madrid, Barca and Atletico will not be excluded from the championship. La Liga believes that the Super League project is not viable (COPE)
What did we learn about Super League on Monday? Bayern and Borussia will not be there, the players and coaches have not been told anything