Poland

Zielone światło dla zamykania granic

Koronawirus SARS-CoV-2

Unijni przywódcy zgodzili siê, ¿e walka z nowymi groŸnymi mutacjami koronawirusa mo¿e wymagaæ ograniczenia swobody przemieszczanie siê w UE.

Europa nie zanotowa³a jeszcze masowych przypadków wystêpowania bardziej zakaŸnych wariantów wirusa — brytyjskiego, po³udniowoafrykañskiego i brazylijskiego. Ale to tylko kwestia czasu i udoskonalenia metod testowania. Nie we wszystkich krajach dokonuje siê systematycznie tzw. sekwencjonowania. W Polsce w czwartek prywatne laboratorium wykry³o pierwszy przypadek wirusa brytyjskiego, ale na wiêksz¹ skalê testów u nas praktycznie siê nie przeprowadza. To trzeba szybko zmieniæ, bo zanim szczepienia obejm¹ wiêksz¹ czêœæ populacji minie przynajmniej kilka miesiêcy. W tym czasie systemy zdrowotne mog¹ nie wytrzymaæ nap³ywu nowych chorych. Dlatego w czasie przeprowadzonej w czwartek póŸnym wieczorem wideokonferencji przywódców 27 pañstw uzgodniono, ¿e Komisja Europejska przygotuje — pewnie ju¿ w przysz³ym tygodniu — nowe zasady wprowadzania obostrzeñ na granicach wewnêtrznych UE. Tak¹ propozycjê z³o¿y³y Niemcy, ale popar³y je inne kraje. W tym np. Belgia, gdzie od kilku dni trwa intensywna dyskusja o ograniczeniu swobody podró¿owania przed planowanymi na po³owê lutego feriami szkolnymi.

— Granice musz¹ pozostaæ otwarte, aby zapewniæ funkcjonowanie jednolitego rynku, w tym przep³yw podstawowych towarów i us³ug. Nie powinno siê nak³adaæ ¿adnych masowych zakazów podró¿owania — powiedzia³ po spotkaniu Charles Michel, przewodnicz¹cy Rady Europejskiej. UE bardzo zale¿y na tym, ¿e nie dosz³o do powtórki sytuacji z pocz¹tków pandemii, gdy pañstwa masowo zamyka³y granice, blokuj¹c przep³yw towarów i osób. Dlatego teraz chce, ¿eby ewentualna interwencja by³a bardziej precyzyjna i nie dotyczy³a wszystkich.  — Mog¹ byæ potrzebne œrodki ograniczaj¹ce mniej istotne podró¿e po UE, aby powstrzymaæ rozprzestrzenianie siê wirusa. Rada mo¿e byæ zmuszona do przegl¹du swoich zaleceñ dotycz¹cych podró¿y wewn¹trzunijnych i podró¿y mniej istotnych do UE w œwietle zagro¿eñ stwarzanych przez nowe warianty wirusa — powiedzia³ Belg. Te ewentualne nowe œrodki mia³yby nie obj¹æ przep³ywu towarów oraz pracowników transgranicznych. To kluczowe dla niektórych regionów, a nawet ca³ych pañstw. Jean Asselborn, minister spraw zagranicznych Luksemburga ostrzeg³, ¿e ca³kowite zamkniêcie granic by³oby œmiertelne jego kraju, gdzie 60 procent pracowników s³u¿by zdrowia doje¿d¿a codziennie z innego kraju.

Ostatecznie to pañstwa cz³onkowskie indywidualnie bêd¹ podejmowa³y decyzja o ograniczeniach, tak jak robi¹ to teraz. Ale chodzi o to, ¿eby te decyzje by³y oparte na wspólnie uzgodnionych i zapisanych prawem kryteriach. Teraz te kryteria obejmuj¹ liczbê zara¿onych, liczbê wykonanych testów oraz proporcjê wyników pozytywnych. Mia³yby dojœæ dane dotycz¹ce udzia³u nowych wariantów. Bruksela apeluje, ¿eby pod tym k¹tem sprawdzaæ przynajmniej 5 proc. przypadków pozytywnych. Jeœli pañstwa nie bêd¹ tego robiæ, to ich s¹siedzi bêd¹ mieli pretekst, ¿eby ograniczyæ ruch graniczny.

— Anna S³ojewska z Brukseli

Football news:

Ronald Koeman: Messi scored 18 goals, all the other attacking players scored the same number. He also needs help
President of Atalanta on the refereeing of the match with Real Madrid: It was a shock. The referee is either inadequate, not ready for the Champions League match, or psychologically dependent
Otamendi on Guardiola: A monster. There is nothing better than working with such a coach
Henderson is out until at least April after surgery due to a groin injury
Barca presidential candidate Font on Laporte: The impression that the king is naked, and no one dares to say it
Manchester United still have an Interest in Kunde, but do not want to pay 80 million euros in compensation for the defender of Sevilla
In 2013, the former players of the Russian national team invested more than 200 million rubles in the bank. The money is still not returned