Poland

Zielone światło dla Generation Park Y w Warszawie

Najwy¿szy biurowiec spó³ki Skanska w tej czêœci Europy zosta³ oddany do u¿ytku. Na dachu biurowca stan¹ ule.

140-metrowy budynek Generation Park Y przy rondzie Daszyñskiego w Warszawie bêdzie now¹ siedzib¹ centrali Grupy PZU. Bêdzie tam pracowaæ kilka tysiêcy osób.

- G³ównym za³o¿eniem projektu Generation Park by³o stworzenie miejsca pracy, które odpowie na potrzeby pracowników wszystkich generacji – st¹d jego nazwa – przypominaj¹ przedstawiciele dewelopera, spó³ki Skanska.

Budowa kompleksu rozpoczê³a siê w grudniu 2015 roku. Trzy lata póŸniej deweloper zacz¹³ budowaæ 140-metrow¹ wie¿ê oznaczon¹ liter¹ Y. - Dziœ, po ponad piêciu latach od startu inwestycji, pozwolenie na u¿ytkowanie dostaje jego ostatnia czêœæ, a jednoczeœnie pierwszy wie¿owiec firmy Skanska w Polsce i najwy¿szy biurowiec dewelopera w tej czêœci Europy – czytamy w komunikacie.

– Generation Park Y to zwieñczenie najwiêkszego projektu naszej firmy w Warszawie. Oddajemy nasz¹ flagow¹ inwestycjê do u¿ytku i cieszymy siê, ¿e na jej pok³adzie jest jedna z najwa¿niejszych polskim firm – PZU – mówi Arkadiusz Rudzki, wiceprezes ds. wynajmu i sprzeda¿y w spó³ce biurowej Skanska w CEE.

– Nowa siedziba Grupy PZU to przede wszystkim inwestycja w naszych pracowników. Generation Park Y spe³nia najwy¿sze standardy, je¿eli chodzi o warunki, komfort i bezpieczeñstwo ich pracy – mówi cytowana w komunikacie Dorota Macieja, cz³onkini zarz¹du PZU ¯ycie odpowiedzialna za nieruchomoœci w Grupie PZU. - Jest to równie¿ obiekt bez barier, z którego w pe³ni bêd¹ mog³y korzystaæ osoby niepe³nosprawne. Bardzo wa¿ne s¹ dla nas tak¿e kwestie ekologiczne. Chcemy redukowaæ œlad wêglowy naszej organizacji i wspieraæ rozwi¹zania przyjazne œrodowisku, tak¿e w architekturze. Dlatego przeprowadzka do najbardziej zielonego biurowca w Warszawie bêdzie dla nas naturalnym krokiem.

Rafa³ Stoparczyk, dyrektor projektu w spó³ce biurowej Skanska, dodaje, ¿e pracownicy biurowca bêd¹ mogli korzystaæ z szeœciu powierzchni typu „sky-office, o podwójnej wysokoœci. - Stworz¹ one kolejne miejsce – obok tarasu – z wyj¹tkowym widokiem na Warszawê. W biurowcu zostan¹ zastosowane windy double deck pozwalaj¹ce na umieszczenie dwóch kabin dŸwigowych w jednym szybie, co usprawnia komunikacjê w wysokich budynkach – wyjaœnia dyrektor. - U¿ytkownicy wie¿y bêd¹ mogli równie¿ korzystaæ z Connected by Skanska. To zintegrowana platforma, która nie tylko spaja ze sob¹ inteligentne technologie, ale te¿ ³¹czy ludzi z miejscem pracy. U³atwia zarz¹dzanie funkcjami budynku, takimi jak parkowanie, kontrola dostêpu czy wirtualna recepcja.

Generation Park Y ubiega siê o certyfikat WELL Core&Shell weryfikuj¹cy budynki pod k¹tem wp³ywu na zdrowie i samopoczucie pracowników, a tak¿e o certyfikaty LEED na poziomie Platinum oraz Obiekt bez Barier. Ten ostatni oznacza, ¿e np. rodzice z ma³ymi dzieæmi czy osoby z niepe³nosprawnoœciami mog¹ siê poruszaæ po budynku i korzystaæ z niego bez ograniczeñ.

Wokó³ wczeœniej ukoñczonych budynków kompleksu po³o¿ony zosta³ chodnik z tzw. zielonego betonu, który dziêki swoim w³aœciwoœciom katalitycznym redukuje poziom smogu. Ma te¿ w³aœciwoœci samoczyszcz¹ce – efekt wystêpuje przy opadach deszczu. Technologia zostanie wykorzystana równie¿ na ogólnodostêpnym placu pomiêdzy budynkami X, Y i Z.

Na 35. piêtrze budynku powsta³ taras wype³niony roœlinami, z którego bêdzie mo¿na podziwiaæ panoramê stolicy. Na dachu biurowca stan¹ ule.

Generation Park Y:

Ca³kowita powierzchnia najmu kompleksu: 88 tys. mkw. GLA

Ca³kowita powierzchnia najmu budynku Y: 47,6 tys. mkw. GLA

Liczba kondygnacji: 37 naziemnych i cztery podziemne

Liczba miejsc parkingowych: 325 plus 187 dla rowerów

Certyfikaty: LEED na poziomie Platinum, WELL, „Obiekt bez barier"

Football news:

Barcelona is preparing a 2+1 contract for Messi. Laporta is looking for a way to sign the stars to convince Lionel of the club's competitiveness
The investment banker analyzed the typical financial mistakes of athletes. And modeled a safe accumulation plan
Guardiola on the reform of the Champions League: Everyone wants to improve quality, and UEFA strives for quantity. We need to ask them to increase the year to 400 days
Hazard has recovered from his injury and will be able to play with Betis. He has not been on the pitch for more than a month
Man City have announced the transfer of 17-year-old winger Fluminense Caiki. It was reported that he will pay 10.5 million pounds
Kudela will challenge the 10-match ban for the conflict with Kamara. Czech lawyers believe that there is no evidence of racism
Vacancy Editor-in-Chief of the Betting section