Poland

Zgony zaszczepionych na COVID? Nieliczne, bez związku

Liczba zgonów osób, które otrzyma³y szczepionkê na COVID-19 jest niewielka i w ¿adnym przypadku nie wykryto zwi¹zku pomiêdzy zaszczepieniem a zgonem - podaje AFP powo³uj¹c siê na doniesienia z ró¿nych pañstw Europy.

Instytucje zajmuj¹ce siê ochron¹ zdrowia w ró¿nych pañstwach Europy informuj¹, ¿e wiêkszoœæ zgonów osób, które otrzyma³y szczepionkê na COVID-19, to zgony seniorów, którzy czêsto s¹ bardzo schorowani.

W ubieg³ym tygodniu Norwegia poinformowa³a o zgonie 33 z ok. 20 tysiêcy zaszczepionych rezydentów domów opieki (otrzymali oni pierwsz¹ dawkê szczepionki Pfizer/BioNTech).

Co najmniej 13 osób, które zmar³y, by³o chorych na choroby przewlek³e - poda³ Norweski Instytut Zdrowia Publicznego.

Jak dot¹d dok³adnej przyczyny œmierci tych 33 zmar³ych nie ustalono.

We Francji spoœród 800 tys. zaszczepionych zmar³o dziewiêæ osób, które by³y pensjonariuszami domów opieki cierpi¹cymi na choroby przewlek³e. Agencja medyczna ANSMpodaje, ¿e nic nie wskazuje, by zgony te mia³y zwi¹zek ze szczepieniami.

W Szwecji zmar³o 13 seniorów zaszczepionych na COVID-19, w Islandii - 7. W ¿adnym przypadku nie znaleziono dowodów na zwi¹zek zgonu ze szczepieniem.

Europejska Agencja Leków (EMA) informuje, ¿e "jak dot¹d ¿adne dane nie wskazuj¹" na zwi¹zek zgonów osób zaszczepionych z podaniem im szczepionki Pfizera/BioNTech.

£¹cznie na ca³ym œwiecie podano jak dot¹d ponad 60 mln dawek szczepionek na COVID-19. Szczepienia rozpoczêto w co najmniej 64 pañstwach œwiata.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7