Poland

Zerwanie więzi rodzinnej przez wypadek - istotny pogląd RF

Rzecznik Finansowy z³o¿y³ istotny pogl¹d w sporze dotycz¹cym uprawnienia do zadoœæuczynienia dla osoby najbli¿szej poszkodowanego, który dozna³ ciê¿kiego i nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu.

O zadoœæuczynienie walczy matka dziewczynki poszkodowanej w wypadku w lutym 2011 r. Jej córka przechodzi³a na oznakowanym przejœciu dla pieszych w pobli¿u szko³y.

Jak podaje Rzecznik Finansowy, na skutek wypadku poszkodowana dozna³a niedow³adu czterokoñczynowego. Obecnie jest  niezdolna do samodzielnej egzystencji, do wykonywania podstawowych czynnoœci ¿yciowych i w konsekwencji do nawi¹zania typowej dla wiêzi rodzinnej relacji z rodzicami.

Ubezpieczyciel broni siê przed wyp³at¹ zadoœæuczynienia argumentuj¹c, ¿e takie dobro osobiste w ogóle nie istnieje. Jego zdaniem, nawet jeœli uznaæ jego istnienie, to w tej sprawie nie dosz³o do jego naruszenia, gdy¿ córka pozostaje z matk¹ w œwiadomym, logicznym kontakcie, wyra¿a wobec niej uczucia, a tym samym zosta³a zachowana wiêŸ rodzinna. Argumentuje te¿, ¿e sytuacja spowodowa³a, ¿e wiêŸ jaka obecnie ³¹czy matkê z córk¹ jest niew¹tpliwie g³êbsza i mocniejsza.

Spraw¹ zajmowa³y siê ju¿ s¹dy ni¿szych instancji, ostatecznie podzielaj¹c argumenty matki dziewczynki. Obecnie bêdzie j¹ rozpatrywa³ S¹d Najwy¿szy, do którego ubezpieczyciel z³o¿y³ skargê kasacyjn¹.

- Konsekwentnie stoimy na stanowisku, ¿e najbli¿szym osoby ciê¿ko i nieodwracalnie poszkodowanych np. w wypadku komunikacyjnym, nale¿y siê zadoœæuczynienie. Mówimy przecie¿ o sytuacjach w której poszkodowany ¿yje, ale nie ma z nim ¿adnego kontaktu lub jest on mocno ograniczony, a leczenie nie rokuje znacz¹cej poprawy. W takiej sytuacji nie ma mo¿liwoœci nawi¹zania normalnej relacji miêdzy bliskimi. Istnieje bogate orzecznictwo wskazuj¹ce, ¿e taka sytuacja narusza dobro osobiste dobra osobistego w postaci wiêzi emocjonalnej ³¹cz¹cej osoby bliskie – mówi dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Football news:

Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league
Solskjaer on 2-1 with Fulham: Having conceded, Manchester United woke up and played a good match. Pogba played well