Poland

Żeby skorzystać z ulgi rodzinnej, trzeba spełnić pewne warunki

Podatki

Ulga rodzinna

Ulga rodzinna

AdobeStock

Kwotê ulgi rodzinnej odlicza siê od podatku, co pozwala znacznie go obni¿yæ. Nale¿y jednak spe³niæ warunki dotycz¹ce m.in. dochodów doros³ego dziecka.

Ulga na dzieci to preferencja, która daje najwiêksze korzyœci w rozliczeniu osób fizycznych. Na pierwsze i drugie dziecko rodzice mog¹ odliczyæ od podatku 92,67 z³ miesiêcznie (1112,04 z³ rocznie). Odpis na trzecie dziecko wynosi 166,67 z³ miesiêcznie (2000 z³ rocznie), a na czwarte i kolejne – 225 z³ miesiêcznie (2700 z³ rocznie).

– To realna oszczêdnoœæ, ale rozliczenie staje siê skomplikowane przez wiele dodatkowych warunków – mówi Agata Malicka, wspó³w³aœcicielka biura rachunkowego.

Kto skorzysta

Prawo do odpisu maj¹ osoby, które:

? wykonywa³y w³adzê rodzicielsk¹ nad ma³oletnim dzieckiem,

? pe³ni³y funkcjê opiekuna prawnego, je¿eli dziecko z nim mieszka³o,

? sprawowa³y opiekê poprzez pe³nienie funkcji rodziny zastêpczej na podstawie orzeczenia s¹du lub umowy zawartej ze starost¹.

Z ulgi skorzysta te¿ rodzic, który w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastêpczej utrzymywa³ dzieci:

? bez wzglêdu na ich wiek, które zgodnie z odrêbnymi przepisami otrzymywa³y zasi³ek (dodatek) pielêgnacyjny lub rentê socjaln¹,

? ucz¹ce siê do 25. roku ¿ycia.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e odliczenie dotyczy ³¹cznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastêpczych. Maj¹ wspólny limit odpisu na dziecko.

By skorzystaæ z preferencji, nale¿y p³aciæ podatek wed³ug skali, czyli stawek 17 i 32 proc. Dotyczy to osób sk³adaj¹cych roczne zeznanie na druku PIT-36 (np. dochody z dzia³alnoœci gospodarczej) lub PIT-37 (np. dochody z umowy o pracê, umowy o dzie³o czy zlecenie) z za³¹cznikiem PIT/O. Prawa do odpisu nie maj¹ natomiast osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, rozliczaj¹ce PIT wed³ug 19-proc. stawki liniowej (PIT-36L) ani ci, którzy p³ac¹ rycza³t od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Dochody rodziców...

Warunkiem skorzystania z ulgi jest te¿ osi¹ganie odpowiedniej wysokoœci dochodów. Dotyczy to jednak tylko osób wychowuj¹cych jedno dziecko. Roczne dochody ma³¿onków nie mog¹ przekroczyæ ³¹cznie 112 tys. z³. Ten sam limit odnosi siê te¿ do osób samotnie wychowuj¹cych dziecko. Inny – po 56 tys. z³ rocznie na osobê – obowi¹zuje rodziców po rozwodzie, niebêd¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim lub tych, którzy pobrali siê w trakcie 2020 r.

Przy obliczaniu limitu bierze siê pod uwagê wszystkie dochody (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zap³acone sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne:

? opodatkowane wed³ug skali (stawek 18 i 32 proc.), np. z pracy, z praw maj¹tkowych, emerytur i rent,

? z kapita³ów pieniê¿nych (np. sprzeda¿y akcji),

? z dzia³alnoœci gospodarczej opodatkowanej 19 proc.

? Co wa¿ne, limit dochodów nie obowi¹zuje osób wychowuj¹cych wiêcej ni¿ jedno dziecko. Jeœli rodzicom w trakcie roku urodzi³o siê drugie, skorzystaj¹ z ulgi na dwoje, bez wzglêdu na swoje dochody – mówi Agata Malicka.

Przyk³ad: pañstwo Kwiatkowscy mieli w 2020 r. 130 tys. z³ ³¹cznych dochodów. Wychowuj¹ czteroletni¹ córkê, a 18 grudnia 2020 r. urodzi³a im siê druga córka. Odlicz¹ ulgê na pierwsze dziecko za ca³y rok (1112,04 z³) i na drugie za jeden miesi¹c (92,67 z³).

...i dochody dziecka

Na limit dochodów musz¹ te¿ uwa¿aæ rodzice doros³ych dzieci do 25. roku ¿ycia, które ucz¹ siê lub studiuj¹. Dochody studenta nie mog¹ przekroczyæ 3089 z³ rocznie (z wyj¹tkiem renty rodzinnej). Limit jest na tyle niski, ¿e wystarczy np. wakacyjna praca dziecka, by rodzic straci³ prawo do ulgi. Wed³ug fiskusa, by obliczyæ ten limit, od przychodu mo¿na odliczyæ tylko koszty jego uzyskania. Nie mo¿na ju¿ odliczyæ sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne.

Gdy rodzice wychowuj¹ dwoje dzieci, a jedno z nich – pe³noletnie – straci³o prawo do ulgi, fiskus traktuje drugie jak jedynaka. Rodzice odlicz¹ wówczas ulgê na jedno dziecko, pod warunkiem ¿e ich dochody nie przekraczaj¹ 112 tys. z³. Jeœli nie zmieszcz¹ siê w limicie, nie bêd¹ mogli skorzystaæ z odpisu ani na jedno, ani na drugie.

Kto skorzysta z preferencji

Ulga prorodzinna przys³uguje na trzy grupy dzieci:

? niepe³nosprawne bez wzglêdu na ich wiek, które zgodnie z odrêbnymi przepisami otrzymywa³y zasi³ek (dodatek) pielêgnacyjny lub rentê socjaln¹;

? do ukoñczenia 25. roku ¿ycia ucz¹ce siê w Polsce lub za granic¹, jeœli w roku podatkowym uzyska³y dochody podlegaj¹ce opodatkowaniu na zasadach okreœlonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (np. z gie³dy) lub uzyskiwa³y przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (zwolnienie dla osób do 26. roku ¿ycia) nieprzekraczaj¹ce 3089 z³ (z wyj¹tkiem renty rodzinnej).

Pe³noletnie dziecko nie mo¿e mieæ ¿adnych dochodów z dzia³alnoœci gospodarczej rozliczanych stawk¹ liniow¹ 19 proc. ani rycza³tem od przychodów ewidencjonowanych. Rodzice strac¹ ulgê, jeœli student, zak³adaj¹c firmê, wybierze taki sposób rozliczenia, niezale¿nie od wysokoœci przychodów. Wyj¹tkiem jest rycza³t 8,5-proc. i 12,5 proc. od przychodów z prywatnego najmu nieruchomoœci.

Football news:

Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us