Poland

Zdalne nauczanie: rozporządzenie już jest w Dzienniku Ustaw

Do 8 listopada uczniowie klas IV-VIII szkó³ podstawowych i wszystkich klas szkó³ ponadpodstawowych bêd¹ uczyæ siê zdalnie - przewiduje rozporz¹dzenie Ministra Edukacji i Nauki opublikowane w pi¹tek w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowelizacj¹ do 8 listopada 2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkó³ podstawowych, a tak¿e wszystkich klas szkó³ ponadpodstawowych, s³uchacze placówek kszta³cenia ustawicznego oraz centrów kszta³cenia zawodowego przechodz¹ na naukê zdaln¹.

Nauka dla dzieci w przedszkolach i klasach I-III szkó³ podstawowych nadal bêdzie siê odbywaæ w trybie stacjonarnym.

Tak samo bêd¹  funkcjonowaæ szko³y specjalne w m³odzie¿owych oœrodkach wychowawczych i m³odzie¿owych oœrodkach socjoterapii. Jednak w tym okresie dyrektorzy szkó³ specjalnych i specjalnych oœrodków szkolno-wychowawczych, a tak¿e szkó³ specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo³ecznej bêd¹ mogli sami decydowaæ o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkó³ podstawowych i w szko³ach ponadpodstawowych.

Jak informuje MEN, dla uczniów, którzy ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ lub np. warunki domowe nie bêd¹ mogli uczyæ siê zdalnie w domu, dyrektor szko³y bêdzie zobowi¹zany zorganizowaæ nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Na tryb zdalny w ca³oœci przechodz¹ tak¿e szko³y i placówki prowadz¹ce kszta³cenie zawodowe.

- W przypadku szkó³ prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe, placówek kszta³cenia ustawicznego i centrów kszta³cenia zawodowego zajêcia z zakresu kszta³cenia zawodowego organizowane w formie zajêæ praktycznych prowadzi siê z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ wy³¹cznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika mo¿liwoœæ realizacji wybranych efektów kszta³cenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie ca³kowitego ograniczenia realizowane s¹ zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiêbiorstwa, mog¹ byæ tak¿e zaliczone na podstawie dotychczasowego doœwiadczenia zawodowego, b¹dŸ zrealizowanego wczeœniej wolontariatu lub sta¿u zawodowego - wskazuje rozporz¹dzenie MEiN.

Ograniczone bêdzie tak¿e funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkó³ artystycznych. W przypadku szkó³ artystycznych realizuj¹cych wy³¹cznie kszta³cenie artystyczne  zajêcia bêd¹ realizowane z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ lub - jeœli to niemo¿liwe - w sposób ustalony przez dyrektora szko³y.

Szko³y artystyczne realizuj¹ce tak¿e kszta³cenie ogólne w zakresie klas IV–VIII szko³y podstawowej oraz w zakresie liceum ogólnokszta³c¹cego wszystkie zajêcia maj¹ prowadziæ   z wykorzystaniem metod i technik kszta³cenia na odleg³oœæ  lub - jeœli to niemo¿liwe - w sposób ustalony przez dyrektora szko³y.

W przypadku klas I–III szkó³ artystycznych realizuj¹cych tak¿e kszta³cenie ogólne zajêcia co do zasady bêd¹ realizowane w szkole, chyba ¿e w zwi¹zku z wyst¹pieniem przypadków COVID-19 nast¹pi ograniczenie funkcjonowania.

Od 24 paŸdziernika do 8 listopada uczniowie bran¿owych szkó³ I stopnia bêd¹cy jednoczeœnie m³odocianymi pracownikami, s¹ zwolnieni z obowi¹zku œwiadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z COVID-19.

Football news:

Neymar will extend his contract with PSG if the club sign Messi (Mundo Deportivo)
Lewandowski Pro Champions League: one win is not enough. Bayern are still hungry
Messi named best striker of 2020, Lewandowski named best nine (ESPN)
Lewandowski on the cancellation Of the Golden ball 2020: Many people know that I had the best season. I'm glad everyone saw it
City had a row with Porto over a report on the website: the Portuguese attacked Pep and Fernandinho, and Silva was accused of racism
Jose Mourinho: I'm 57, very young. I will train for another 10-15 years
Davis is named the best player in Canada in 2020