Poland

Zbudujemy całą dzielnicę na gruntach po FSO

Wywiady

materia³y prasowe

Rynek mieszkaniowy w Polsce jest stabilny pod wzglêdem zapotrzebowania. Problemem jest dostêp do gruntów i d³ugotrwa³e procedury, co odbije siê na cenach – mówi Raied Tanous, prezes Asbud Group.

W 2020 r. w szeœciu najwiêkszych aglomeracjach sprzeda¿ mieszkañ skurczy³a siê o 19 proc., do 53,1 tys. Jak wypad³ rok w Asbudzie?

Rynek mieszkaniowy w Polsce oceni³bym jako stabilny, bior¹c pod uwagê okolicznoœci. Pierwsze miesi¹ce pandemii przynios³y pewn¹ panikê, ale rynek szybko wróci³ do równowagi i wynik okaza³ siê lepszy, ni¿ ktokolwiek siê spodziewa³. Spadek sprzeda¿y to nie do koñca efekt zmniejszonego popytu, ale przede wszystkim kurcz¹cej siê poda¿y, wynikaj¹cej m.in. z braku gruntów pod zabudowê oraz przed³u¿aj¹cych siê procedur administracyjnych zwi¹zanych z uzyskiwaniem pozwoleñ na budowê. Jeœli chodzi o segment popularny, spadek popytu jest zwi¹zany z zaostrzon¹ polityk¹ banków udzielaj¹cych kredytów hipotecznych, a tak¿e presj¹ wywieran¹ na rynek pracy. Deweloperzy oferuj¹cy jakoœciowe mieszkania czy buduj¹cy projekty miastotwórcze wypadli lepiej ni¿ ca³y rynek.

Jeœli chodzi o Asbud, jesteœmy zadowoleni z wyniku, jest lepszy, ni¿ prognozowaliœmy w czasie lockdownu. Nie œcigamy siê z innymi deweloperami na liczbê sprzedanych lokali, skupiamy siê na dochodzie i jakoœciowych produktach, dostarczaj¹cych wartoœæ dodan¹ miastu i jego mieszkañcom.

Znaczna czêœæ popytu pochodzi od inwestorów, którzy kupuj¹ ju¿ nie tyle na wynajem, co chc¹c ochroniæ wartoœæ kapita³u. Czy to zdrowy popyt?

Widzimy grupê nabywców, która postrzega rynek nieruchomoœci jak bezpieczn¹ przystañ. Tacy nabywcy, inwestorzy szukaj¹ mo¿liwoœci ochrony swojego kapita³u g³ównie na rynku mieszkañ premium w najlepszych lokalizacjach, gdzie potencjalny zysk jest wy¿szy ni¿ na innych rynkach. Bior¹c pod uwagê deficyt na rynku mieszkaniowym, jak równie¿ utrzymuj¹cy siê trend przewagi popytu nad poda¿¹, nie widzê negatywnego wp³ywu na rynek ani na inwestorów indywidualnych.

Niedawno szef BNP Paribas Real Estate powiedzia³ w „Rzeczpospolitej", ¿e przysz³oœci¹ rynku s¹ inwestycje miastotwórcze, wielofunkcyjne. Macie w banku ziemi ogromny teren po fabryce FSO w Warszawie – na jakim etapie jest to przedsiêwziêcie?

Nasza strategia od pocz¹tku polega na dostarczaniu zrównowa¿onych miastotwórczych projektów. Zazwyczaj rozumie siê j¹ jako mixed-use. Nie chodzi jednak o to, by taki projekt zawsze ³¹czy³ wiele funkcji, ale by optymalnie wpasowa³ siê w otoczenie pod k¹tem potrzeb ¿yciowych spo³ecznoœci i tworzy³ wartoœæ dodan¹. Przy zbiegu ulic Grzybowskiej i Karolkowej w Warszawie stworzyliœmy 80 tys. mkw. powierzchni wielofunkcyjnej, w tym mieszkaniowej i komercyjnej. Niebawem ruszamy z budow¹ Towarowa Towers przy Rondzie Daszyñskiego, to projekt g³ównie mieszkaniowy, ale miastotwórczy – bêdzie równowa¿yæ istniej¹c¹ tutaj tkankê biurow¹.

Jeœli chodzi o Now¹ Pragê, dostêpna jest pe³na infrastruktura dla tego projektu, ale bêdziemy j¹ dalej ulepszaæ, aby wnieœæ wartoœæ dodan¹ do ca³ej okolicy, zatem bêdzie to klasyczny projekt mixed-use, roz³o¿ony na lata, z mieszkaniami, biurami, hotelem lub aparthotelem, us³ugami i rozrywk¹ – w sumie 130 tys. mkw.

Kiedy ruszy budowa Nowej Pragi?

Jesteœmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowê, w tym roku chcemy ruszyæ z I etapem licz¹cym 400 mieszkañ. II faza prawdopodobnie bêdzie równie¿ mieszkaniowa, ale nie wykluczamy rozpoczêcia równolegle budowy obiektów komercyjnych – zobaczymy, jakie bêd¹ warunki rynkowe. Nieruchomoœci to inwestycje d³ugoterminowe, wierzymy, ¿e w d³ugim okresie wrócimy do rzeczywistoœci sprzed pandemii, a wiêc hotel i biura siê sprawdz¹, szczególnie w tej czêœci Warszawy. Te postindustrialne tereny zamieni¹ siê w po¿¹dane z punktu widzenia mieszkañców i najemców. Kiedy ruszaliœmy z inwestycjami przy Rondzie Daszyñskiego, ma³o kto by powiedzia³, ¿e bêdzie to nowe centrum biznesowe stolicy.

Jak wygl¹da harmonogram projektu Towarowa Towers?

Ruszyliœmy z przedsprzeda¿¹. Budowa ruszy za oko³o dwa miesi¹ce. Zaczniemy od dwóch wie¿ po ok. 300 apartamentów ka¿da. To bêdzie produkt wysokiej jakoœci, lokale bêd¹ oddawane w standardzie „pod klucz". W kolejnych etapach postawimy ni¿sze budynki z ³¹cznie 350 mieszkaniami.

Jakie inwestycje planujecie, czy bêdziecie wychodziæ poza Warszawê?

Patrz¹c strategicznie, przewidujemy ekspansjê poza stolicê, przygl¹damy siê rynkowi. Warszawa ma jednak wci¹¿ najwy¿szy priorytet i mamy tu jeszcze na oku ciekawe dzia³ki – mogê powiedzieæ, ¿e pracujemy nad nimi ju¿ od pewnego czasu. Czasy szybkiego kupowania w³aœciwie gotowych do zabudowy parceli ju¿ dawno siê skoñczy³y – i to bêdzie mia³o wp³yw na poda¿.

Ograniczona poda¿ przy du¿ym popycie oznacza nieuchronnie wzrost cen. Ponadto, nowy trend dla zrównowa¿onego budownictwa spowoduje wzrost kosztów budowy, a tym samym cen mieszkañ.

Zazwyczaj jednak zbytnio siê generalizuje: mieszkania bêd¹ dro¿eæ, ale w ró¿nym tempie. Ceny lokali w standardzie œrednim i wy¿szym bêd¹ ros³y szybciej, tu jest wielu klientów kupuj¹cych za gotówkê. W segmencie popularnym spodziewa³bym siê raczej stabilizacji, ta czêœæ rynku jest najbardziej wra¿liwa na to, co dzieje siê na rynku pracy i z kredytami hipotecznymi.

W Polsce rozpêdza siê rynek PRS (z ang. private rented sector – instytucjonalny najem mieszkañ). Jesteœcie zainteresowani uczestniczeniem w nim jako dostawca mieszkañ dla funduszy czy wrêcz operator?

To bardzo interesuj¹ca czêœæ rynku, z olbrzymim potencja³em w Warszawie i innych aglomeracjach. Nasze ca³e portfolio idealnie nadaje siê równie¿ na takie funkcje. Analizujemy rynek i nie wykluczamy zaanga¿owania siê w PRS. W jakiej formie – zobaczymy.

Football news:

Werner pro 1-0 with City: The best teams in England played. If Chelsea win the trophy, the season is a success
Tuchel on Guardiola and City: Chelsea deserved to win over the best coach and one of the best teams
Guardiola on de Bruyne's injury: It doesn't look good. He is in pain
Thomas Mueller: Flick didn't explain his decision, but neither should he. He spent a lot of energy for 1.5 years
Guardiola on 0:1 with Chelsea: It is not easy to beat a team that defends itself in the third
Tuchel on the victory over Man City: A very strong Chelsea game. Proud
Four Monaco players were infected with the coronavirus before the match with Bordeaux. Golovin - in the application for the game