Poland

Zbiórka na odnowę krzyży z kwatery "Zośki"

Ruszy³a zbiórka pieniêdzy na odnowienie kwatery powstañczej ¿o³nierzy batalionu "Zoœka" i "Parasol" na warszawskim cmentarzu pow¹zkowskim.

Bia³y brzozowy krzy¿ jest do dziœ symbolem Kwatery Batalionu Armii Krajowej "Zoœka" – pierwszej kwatery ¿o³nierzy Armii Krajowej na Pow¹zkowskim Cmentarzu Wojskowym, w której na pocz¹tku kwietnia 1943 r. zosta³ pochowany Jan Bytnar „Rudy".

Od tego czasu rodzina, przyjaciele i sympatycy tego harcerskiego batalionu dbaj¹ o wygl¹d, inicjuj¹ i organizuj¹ prace przy utrzymaniu grobów znajduj¹cych siê m.in. na kwaterze brzozowych krzy¿y. Pod stu dwudziestoma brzozowymi krzy¿ami le¿y tam 212 ¿o³nierzy Batalionu.

Wszystkie krzy¿e co 3-4 lata musz¹ byæ wymieniane ze wzglêdu na nietrwa³oœæ tego materia³u. Spo³eczny Komitet Opieki nad Grobami Poleg³ych ¯o³nierzy Batalionów "Zoœka" i "Parasol" od ponad 30 lat sprawuje pieczê nad kwater¹, prowadz¹c co roku dwie kwesty: 1 sierpnia i 1 listopada, które s³u¿¹ m. in. pokryciu kosztów utrzymania kwatery, w tym jej remontów.

Od zesz³ego roku, w zwi¹zku z pandemi¹ koronawirusa zbieranie funduszy w formie kwesty na cmentarzu sta³o siê niemo¿liwe - informuje komitet.  Tymczasem w 2021 r. zaplanowana zosta³a wymiany drewnianych krzy¿y. Dlatego Spo³eczny Komitet Opieki nad Grobami Poleg³ych ¯o³nierzy Batalionu "Zoœka" i "Parasol" apeluje o wp³acanie pieniêdzy na ten cel.

Na portalu zrzutka.pl zorganizowana zosta³a zbiórka pieniêdzy. Na wymianê krzy¿y potrzeba 50 tys. z³, do dzisiaj uda³o siê zebraæ ponad 12 tys. z³.

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield