Poland

Zbigniew Ziobro chce ścigać posła Sławomira Nitrasa

Prokurator Generalny wyst¹pi³ do Marsza³ka Sejmu o wyra¿enie zgody na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci karnej pos³a Koalicji Obywatelskiej, S³awomira Nitrasa.

Prokuratura zamierza postawiæ pos³owi zarzuty naruszenia nietykalnoœci cielesnej pos³ów na Sejm RP, zniewa¿enia pos³anki i zmuszania dziennikarza do zaniechania interwencji prasowej.

Prokuratura Krajowa podaje, ¿e chodzi o zdarzenie do jakiego dosz³o w paŸdzierniku 2018 w sejmowym autobusie, którym pos³owie jechali na lotnisko w Warszawie. - Pose³ S³awomir Nitras zareagowa³ gwa³townym wybuchem agresji na sprzeczn¹ ze swoim zdaniem opiniê wyg³oszon¹ w czasie dyskusji przez pos³ankê Iwonê Arent. Kopn¹³ j¹ w udo, a gdy zapowiedzia³a, ¿e zg³osi incydent do Komisji Etyli Poselskiej, zniewa¿y³ wulgarnym s³owem - podaje PK.

Œledczy chc¹ te¿ postawiæ Nitrasowi zarzuty za naruszenie nietykalnoœci cielesnej pos³a Sebastiana Kalety, którego popycha³ i si³¹ przytrzymywa³, uniemo¿liwiaj¹c mu w lipcu 2020 roku wejœcie na teren oczyszczalni œcieków „Czajka" w Warszawie. - U¿ywaj¹c si³y fizycznej, S³awomir Nitras uniemo¿liwi³ pos³owi Kalecie przeprowadzenie kontroli poselskiej w „Czajce" - czytamy w komunikacie.

Kolejny zarzut dotyczy wiecu wyborczego w Ciechanowie z lipca tego roku. Jak podaje PK, pose³ Nitras u¿y³ przemocy fizycznej wobec dziennikarza, który próbowa³ zadaæ pytanie kandydatowi na prezydenta. - Pose³ si³¹ przepycha³ dziennikarza w inn¹ stronê, odci¹ga³ go rêk¹ i kierowa³ pod jego adresem agresywne zaczepki s³owne. W ten sposób skutecznie uniemo¿liwi³ dziennikarzowi wykonanie obowi¹zków s³u¿bowych - wskazuje PK.

Prokuratura informuje, ¿e uchylenie immunitetu S³awomirowi Nitrasowi umo¿liwi przedstawienie mu zarzutów pope³nienia wystêpków, które maj¹ charakter chuligañski.

Football news:

Pirlo about 2:1 with Ferencvaros: I expected more, but it was a difficult game against a closed opponent
Napoli has not paid salaries since July. The club plans to pay off its debts in December (RAI)
Schalke terminated the contract with Ibisevic and suspended Bentaleb and Harit
Bielsa, flick, Klopp, Lopetegui and Zidane are the contenders for the best coach of the year award
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Ramos, de Bruyne and 4 Liverpool players are among the contenders for the best
Zlatan about getting the Swedish Golden ball: I Plan to win it in 50 years
Anton Ferdinand was racially abused in comments to a post about a documentary about racism and Terry