Poland

Zbigniew Rau: Za Bidena Polska pozostanie ważna

Zbigniew Rau

Zbigniew Rau: Dla Polski Angela Merkel pozostawi ogólnie pozytywny bilans

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Fundament ustrojowy Ameryki jest niezwykle silny – uwa¿a Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych.

Donald Trump jest demokrat¹?

Ale¿ oczywiœcie! A w jaki niby sposób wygra³ wybory prezydenckie 2016 roku i jak ubiega³ siê o reelekcjê?

Podwa¿a³ wynik tych drugich wyborów co dla  wielu doprowadzi³o do okupacji Kapitolu, œmierci piêciu osób...

To ju¿ jest kwestia sposobu przeprowadzenia wyborów w dobie pandemii, u¿ycia nowych technik g³osowania, przy radykalnym spadku wzajemnego zaufania do g³êbokich podzia³ów spo³ecznych. To doprowadzi³o do eksplozji, poprzedzonej jednak zamieszkami spo³ecznymi w lecie zesz³ego roku. Do tego nale¿y pamiêtaæ o zmianie obyczajów politycznych, która zaczê³a siê przed Trumpem. Tradycyjnie w noc wyborcz¹ ubiegaj¹cy siê o prezydenturê przegrany gratulowa³ zwyciêzcy, a zwyciêzca podkreœla³, jakim zaszczytem by³o konkurowanie z nim. W 2000 roku, mimo w¹tpliwoœci odnoœnie do g³osowania na Florydzie, Al Gore dochowa³ tej tradycji i pogratulowa³ zwyciêstwa George’owi W. Bushowi. Ale kiedy wybory wygra³ Trump, Hillary Clinton nawet nie pokaza³a ...

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7