Poland

Zbigniew Girzyński zawieszony w prawach członka PiS

Zbigniew Girzyñski

Fotorzepa/ Jerzy Dudek

„Zbigniew Girzyñski decyzj¹ prezesa PiS Jaros³awa Kaczyñskiego zosta³ zawieszony w prawach cz³onka PiS. Zasady obowi¹zuj¹ wszystkich” - poinformowa³ na Twitterze Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego partii.

Decyzja Jaros³awa Kaczyñskiego ma zwi¹zek z publikacj¹ toruñskiego dziennika „Nowoœci”. Gazeta napisa³a, ¿e w poniedzia³ek Girzyñski móg³ zostaæ zaszczepiony przeciw Covid-19 jako pracownik Uniwersytetu Miko³aja Kopernika.

„Pan Pose³ Girzyñski decyzj¹ Prezesa Prawa i Sprawiedliwoœci Jaros³awa Kaczyñskiego zosta³ w dniu dzisiejszym zawieszony w prawach cz³onka PiS” - poinformowa³ we wtorek wieczorem Krzysztof Sobolewski, szef komitetu wykonawczego PiS. „Zasady obowi¹zuj¹ wszystkich” - doda³.

Wed³ug przyjêtych zasad, w ramach grupy I szczepieniom mogli byæ poddawani m.in. „nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej ni¿ uczelnia medyczna” oraz „inne osoby prowadz¹ce w uczelni zajêcia ze studentami lub doktorantami (zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kszta³cenia)”. Jednak Micha³ Dworczyk, szef KPRM, t³umaczy³, ¿e choæ od 25 stycznia rusz¹ szczepienia osób zakwalifikowanych do grupy pierwszej, to „w pierwszej kolejnoœci bêd¹ to seniorzy powy¿ej 70 lat, pensjonariusze domów pomocy spo³ecznej, potem osoby powy¿ej 60 lat, nauczyciele i s³u¿by mundurowe”.

20 stycznia minister Dworczyk sprecyzowa³, ¿e etap pierwszy podzielony jest na trzy czêœci. W pierwszej szczepieni bêd¹ seniorzy (obecnie rejestrowaæ siê mog¹ osoby w wieku 70+), nastêpnie osoby z chorobami przewlek³ymi (chorzy na nowotwory, osoby po przeszczepach, dializowane), a na koniec nauczyciele i przedstawiciele s³u¿b mundurowych.

Zbigniew Girzyñski nie potwierdzi³, ¿e zosta³ zaszczepiony. - Nie bêdê komentowa³ tych informacji. W sprawie szczepieñ przeciwko koronawirusowi proszê siê kontaktowaæ z rektorem Uniwersytetu Miko³aja Kopernika - powiedzia³ w rozmowie z „Nowoœciami”. Wiadomoœæ o podobnej treœci przes³a³ w odpowiedzi na pytania dziennikarza RMF FM.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7