Poland

Zawał na meczu to wypadek przy pracy

Œmieræ stra¿nika granicznego uczestnicz¹cego w zak³adowym i bran¿owym œwiêcie mia³a bezpoœredni zwi¹zek z jego prac¹, choæ w tym czasie by³ na urlopie.

Wa¿ne, aby tak¹ imprezê zakwalifikowaæ jako organizowan¹ w interesie s³u¿by.

Kwestia ta wynik³a w sprawie bêd¹cej pok³osiem tragicznego zdarzenia, które przytrafi³o siê Mariuszowi S., funkcjonariuszowi Stra¿y Granicznej, i jego rodzinie podczas uroczystego turnieju pi³karskiego dla uczczenia 25-lecia tej s³u¿by oraz 20-lecia placówki w Mielniku.

Chocia¿ by³ w tym czasie na urlopie, zosta³ przez prze³o¿onych oraz zwi¹zek zawodowy stra¿ników wyznaczony do organizacji tej uroczystoœci. Ale on prócz tego postanowi³ zagraæ w meczu, podczas którego dozna³ niedokrwistoœci serca, wskutek którego zmar³.

¯ona i córka z³o¿y³y wniosek o wyp³atê jednorazowego odszkodowania z powodu wypadku przy pracy do Podlaskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej. A poniewa¿ jego komendant odmówi³, sprawa trafi³a do s¹du. Zarówno S¹d Rejonowy, jak i Okrêgowy w Bia³ymstoku oddali³y ¿¹danie, stwierdzaj¹c, ¿e wypadek Mariusza S. nie mia³ bezpoœredniego zwi¹zku z jego s³u¿b¹, a to jest jedna z zasadniczych przes³anek wyp³aty odszkodowania.

¯ona i córka odwo³a³y siê do S¹du Najwy¿szego. Spór skupi³ siê na rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o œwiadczeniach z tytu³u ubezpieczenia wypadkowego funkcjonariuszy, który za wypadek przy pracy uwa¿a tak¿e wypadek podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez pracownika czynnoœci na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia.

– Najwa¿niejsza w tej sprawie jest kwestia, czy wykonywane przez funkcjonariusza zadanie le¿a³o w interesie s³u¿by. I odpowiedŸ winna byæ twierdz¹ca – wskaza³ w uzasadnieniu wyroku sêdzia SN Bohdan Bieniek.

Sêdzia przypomnia³, ¿e do tej pory s¹dy doœæ szeroko rozumia³y wypadek jako nag³e zdarzenie wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹ powoduj¹ce uraz lub œmieræ. To, ¿e nast¹pi³, nie budzi³o w¹tpliwoœci. Pytanie o zwi¹zek wypadku z prac¹. W tej sprawie SN zwróci³ uwagê na szczególnie wa¿ne okolicznoœci. Nie chodzi³o o zwyk³y mecz miêdzy pracownikami – taki by nie uzasadnia³ wyp³aty œwiadczenia, ale o jubileuszowe rozgrywki, bran¿owe œwiêto. I udzia³ w takich uroczystoœciach, czy to bêdzie mecz, biegi, akademia czy msza œwiêta, mo¿na zakwalifikowaæ jako organizowane w interesie s³u¿by. A wypadek podczas nich jako bêd¹cy w zwi¹zku z wykonywaniem s³u¿by – wskaza³ sêdzia Bieniek.

– Pojêcie „zwi¹zek ze s³u¿b¹" pojawia siê w ustawie o Stra¿y Granicznej. Z tego punktu widzenia wyrok mo¿na przyj¹æ bez obiekcji. Dziwi jednak, ¿e SN dokona³ w³asnej oceny ustaleñ faktycznych, czego nie powinien robiæ. Nie mia³ tak¿e zastrze¿eñ do pracy na urlopie. Czy wobec pracodawcy prywatnego by³by tak ³askawy? – pyta Rafa³ Kania, radca prawny z kancelarii SENDERO.

Sygnatura akt: II UK 199/19

Football news:

Jota has 8 goals in his last 8 games for Liverpool
Powerful cyber attack on Manchester United: hackers blackmail, and the state threatens a fine (up to 18 million) for leaking data about fans
We want to get to know you better - please complete this questionnaire and tell us what other sports media you read!
Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it