Poland

Zauroczenie komunizmem Zygmunta Baumana

IPA PRESS/SIPA/EAST NEWS

Zygmunt Bauman: Niech pan nie ¿¹da, bym po raz wtóry wymyœla³ socjalistyczn¹ ideologiê. Ona zosta³a wymyœlona przede mn¹, ona mi siê podoba³a i nadal mi siê podoba.

Sceneria: dom profesora Baumana w Leeds. Czas: koniec 2016 roku. Rozmowa z Aleksandr¹, jego drug¹ ¿on¹, koñcowe obrachunki z ¿yciem. Innych didaskaliów nie znam.

– Powiedzia³, ¿e gdyby raz jeszcze mia³ dokonaæ wyboru swojej drogi po wojnie, wybór by³by taki sam – relacjonuje w czasie jednego z naszych spotkañ Aleksandra.

Zdanie w tej sprawie Bauman mia³ ugruntowane od dawna. W 2010 roku, gdy odwiedzi³em go w Leeds i rozmawialiœmy przy herbacie o sporach wokó³ mojej ksi¹¿ki o Ryszardzie Kapuœciñskim, nawi¹za³ do swoich wyborów politycznych po wojnie. Wypowiedzia³ myœl, która mia³a dok³adnie taki sam sens jak s³owa skierowane do ¿ony na krótko przed œmierci¹: wybór komunizmu by³ w 1945 roku wyborem najlepszym, komuniœci mieli najlepszy program dla Polski.Zapamiêta³em, ¿e akcentowa³ „najlepszy program dla Polski". W jego wyborze, jak zrozumia³em, realizm polityczny (Polska znaj­duje siê w radzieckiej strefie wp³ywów, wiêc nie ma innego wyjœcia) nie odgrywa³ istotnej r...

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully