Poland

Zarządzenia zastępcze - odrębne kompetencje wojewody

Adobe Stock

Zarzdzenie zastpcze jest szczeglnym aktem nadzoru. Zastpuje ono w razie bezczynnoci organu gminy akt, jaki ten organ powinien podj.

- Wobec niestwierdzenia przez rad gminy wyganicia mandatu radnego, wojewoda wezwa j do podjcia uchway w tej sprawie. Czy jeli rada gminy tego nie zrobi, to wojewoda przy wydaniu zarzdzenia zastpczego bdzie musia stosowa si do wymogw procedury administracyjnej?

Nie.

Wymagania zwizane z wydaniem zarzdzenia zastpczego przez wojewod okrela art. 98a ustawy o samorzdzie gminnym (dalej u.s.g.). Przyjto wnim m.in., e w razie niepodjcia przez rad gminy wbrew obowizkowi cicemu na niej zgodnie z art. 383 2 i 6 kodeksu wyborczego (dalej k.w.) uchway stwierdzajcej wyganicie mandatu radnego, wojewoda wzywa rad gminy do podjcia tego aktu w terminie 30dni (art. 98a ust. 1 u.s.g.). W przypadku bezskutecznego upywu tego terminu, wojewoda po powiadomieniu ministra waciwego do spraw administracji publicznej wydaje zarzdzenie zastpcze (art. 98a ust. 2 u.s.g.). Przyjmuje si, e wojewoda powinien wezwa rad gminy do podjcia uchway...