Poland

Zapewnijmy nauczycielom bezpieczeństwo

Szko³a w czasie pandemii

AdobeStock

Trzeba zapewniæ nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej œrodki ochrony i prawo do testów na Covid-19.

Wraca edukacja zdalna. Od ubieg³ego poniedzia³ku w trybie niestacjonarnym pracuj¹ szko³y œrednie. Od przysz³ego: klasy od czwartej do ósmej w szko³ach podstawowych. Rz¹d ju¿ nie utrzymuje, ¿e szko³y s¹ bezpieczne. Przeciwnie, jak powiedzia³ w „Rzeczpospolitej" minister zdrowia Adam Niedzielski, sta³y siê one „rozsadnikiem wirusa".

Czytaj te¿: Wraca zdalna nauka. Dzieci nie wyjd¹ same z domu

Teraz do szko³y bêd¹ chodzi³y dzieci z klas m³odszych a tak¿e przedszkolaki. Premier Mateusz Morawiecki podczas pi¹tkowej konferencji prasowej t³umaczy³, ¿e „dla dzieci, które dopiero rozpoczynaj¹ naukê, edukacja w trybie stacjonarnym jest bardzo wa¿na ze wzglêdów psychicznych". A epidemiolodzy podkreœlaj¹, ¿e prawdopodobieñstwo zachorowania przez dzieci do 10 roku ¿ycia jest minimalne. A nawet jeœli dojdzie do zaka¿enia, to z regu³y ma ono niemal bezobjawowy przebieg.

Problem jednak w tym, ¿e m³odsze dzieci tak¿e mog¹ roznosiæ koronawirusa. Wracaj¹c do domu mog¹ zakaziæ rodziców, dziadków a tak¿e starsze rodzeñstwo, które m.in. ze wzglêdów bezpieczeñstwa zosta³o przeniesione na naukê w trybie zdalnym. Ale przecie¿ m³odsze dzieci same w domu nie zostan¹, wiêc przeniesienie ich lekcji do online wi¹za³oby siê z tym, ¿e do pracy nie pójd¹ te¿ rodzice. A to by³oby ze strat¹ dla gospodarki.

Tylko w tym wszystkim zapomniano o nauczycielach przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. "Czy my jesteœmy nieœmiertelni" – pytaj¹ na forach. Bo jakoœ nikt siê nie zastanawia nad przyznaniem dodatkowych pieniêdzy dla szkó³ na œrodki ochrony dla tych pedagogów. Nie mówi siê o pieni¹dzach na to, by mo¿na by³o podzieliæ klasy na pó³ i uczyæ w mniejszym gronie i wiêkszym re¿imie sanitarnym. Wreszcie, nikt nie wspomnia³ o premiach dla tych, których praca sta³a siê obarczona o wiele wiêkszym ryzykiem ni¿ w przesz³oœci.

Obecna sytuacja epidemiologiczna (w pi¹tek resort zdrowia poinformowa³ o 16 632 zaka¿eniach koronawirusem) wymaga powa¿nego podejœcia. Skoro dla rozwoju dziecka i funkcjonowania gospodarki jest wa¿ne, by m³odsze dzieci pobiera³y naukê stacjonarnie, to nie ma co liczyæ, ¿e jakoœ to bêdzie. Nauczyciele powinni otrzymaæ maseczki, odzie¿ ochronn¹, œrodki do dezynfekcji. Jest miejsce w szkole po starszych klasach, wiêc da siê je podzieliæ na mniejsze oddzia³y. I niech wreszcie dostan¹ prawo do testów na obecnoœæ koronawirusa, nawet jeœli s¹ drogie. Bo znacznie wiêksz¹ cenê ma ¿ycie i zdrowie nauczycieli.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca