Poland

Zapętleni w promocje

Komentarze ekonomiczne

Fotorzepa, Bartosz Jankowski

Nasilaj¹ca siê ofensywa akcji promocyjnych to psychologiczna gra, która jest kosztowna dla firm i nie zawsze op³acalna dla klientów.

Black Friday, czyli coroczne œwiêto amatorów okazyjnych zakupów, przypada w tym roku 27 listopada, ale ju¿ teraz, czyli miesi¹c przed terminem, rozkrêcaj¹ siê marketingowe akcje pod has³em czarnego pi¹tku albo lepiej – czarnego tygodnia (Black Week). To tylko jeden z przyk³adów nasilaj¹cej siê wraz z rozwojem internetu promocyjnej fali, przed któr¹ coraz trudniej uciec firmom i konsumentom, chocia¿ ci drudzy rzadko kiedy chc¹ przed ni¹ uciekaæ.

Nie tylko dlatego, ¿e promocje czy wyprzeda¿e to okazja, by zaoszczêdziæ na wydatkach. Nie mniej wa¿ny jest czynnik psychologiczny, zwi¹zany z poczuciem w³asnej wartoœci. Reklamy – przy wtórze specjalistów od handlu – skutecznie przekonuj¹ nas, ¿e kupowanie na promocji to dowód naszej konsumenckiej inteligencji. Przecie¿ jesteœmy smart shoppers, czyli sprytnymi, inteligentnymi klientami, bo tacy potrafi¹ wy³awiaæ okazje. Bo dzisiaj nie chodzi o przejrzenie gazetki promocyjnej sklepu, coraz wa¿niejszy jest refleks, dobra sieæ kontaktów, znajomych, którzy przeœl¹ kod promocyjny do dodatkowej zni¿ki czy link do superatrakcyjnej – ograniczonej czasowo – oferty. Mnogoœæ i powszechnoœæ akcji promocyjnych sprawia, ¿e kupno z rabatem staje siê normalnoœci¹.

Teraz to kupowanie po cenie z metki, bez promocji, jest oznak¹ „frajerstwa", które obni¿a nam poczucie w³asnej wartoœci. Wiadomo z psychologii, ¿e chcemy czuæ siê sprytniejsi, bardziej inteligentni i wa¿niejsi ni¿ inni, niezale¿nie od tego, czy jesteœmy niezamo¿n¹ emerytk¹ poluj¹c¹ na okazje w dyskoncie czy œwietnie op³acanym mened¿erem, który u znanego jubilera wraz z czarn¹ kart¹ kredytow¹ wyci¹ga kartê VIP daj¹c¹ prawo do dwucyfrowych rabatów. Sprzedawcy, którzy na ca³ym œwiecie s¹ mistrzami w wywieraniu wp³ywu na innych, œwietnie to wykorzystuj¹, dostosowuj¹c te¿ do promocyjnej walki swoj¹ politykê cenow¹. Zalew promocji bêdzie siê wiêc nasila³, choæ niekoniecznie z korzyœci¹ dla klientów. Raz, ¿e trac¹ czas na wyszukiwanie atrakcyjnych ofert, dwa, ¿e nawet jeœli dzisiaj wybior¹ tê najlepsz¹, to jutro i tak mog¹ siê poczuæ jeleniami, bo nowa promocja bêdzie jeszcze lepsza. No i czy na pewno oszczêdzaj¹?

Z danych „Rzeczpospolitej" wynika, ¿e wydatki zwi¹zane z promocjami poch³aniaj¹ 20–30 proc. przychodów firm. Ktoœ musi za to zap³aciæ. Najpierw zap³ac¹ ci, którzy kupuj¹ po cenie z metki. Ta musi byæ wy¿sza, by mo¿na j¹ by³o bez bólu obni¿aæ o 20–40 proc. Co, jeœli nie da siê utrzymaæ wy¿szej ceny? No có¿, obni¿a siê jakoœæ, na któr¹ jako klienci narzekamy coraz czêœciej. W dodatku z badañ wynika, ¿e skuszeni okazj¹ kupujemy nierzadko za du¿o i niepotrzebnie. Ostatecznie promocyjna gonitwa mo¿e siê staæ œlep¹ uliczk¹. I zamiast radoœci z okazyjnego zakupu wielu smart shoppers ma tylko poczucie frustracji, bo koniec koñców czuj¹ siê jak ustrzelone przez sprzedawcê jelenie.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out