Poland

Zandberg do PiS: Niczego was nie nauczył rok 2016?

Spór o aborcjê

Adrian Zandberg z partii Razem, pose³ Lewicy

Fotorzepa/ Jakub Mikulski

- To, ¿e wybuchnie oddolny bunt przeciwko temu barbarzyñstwu, by³o oczywiste - zauwa¿y³ Adrian Zandberg z partii Razem, komentuj¹c czwartkowe orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego w sprawie aborcji. - Ca³a wina za to spada na was - zwróci³ uwagê £ukaszowi Schreiberowi, ministrowi w KPRM.

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³, ¿e przepis zezwalaj¹cy na usuniêcie p³odu obarczonego powa¿nymi wadami jest niekonstytucyjny, tym samym wprowadzi³ niemal ca³kowity zakaz legalnej aborcji. Ponad 90 procent zabiegów usuniêcia ci¹¿y w Polsce odbywa³o siê z tego powodu.

Protesty przeciwko wyrokowi trwaj¹ m.in. w Katowicach, Poznaniu, Wroc³awiu, Krakowie i w ponad 50 innych miastach. Tam uczestnicy spotykaj¹ siê na ogó³ w okolicach siedzib Prawa i Sprawiedliwoœci. Najwiêkszy trwa w Warszawie, gdzie demonstruj¹cy, podobnie jak wczoraj, zgromadzili siê w okolicach willi Jaros³awa Kaczyñskiego na ¯oliborzu.

Dowiedz siê wiêcej: Protesty w ponad 60 miastach w Polsce. „To jest wojna!”

£ukasz Schreiber, minister w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego, oceni³ na Twitterze, ¿e „ka¿dy ma prawo do wyra¿ania w³asnych pogl¹dów, a demokratyczna w³adza musi uszanowaæ protesty”. - Mam jednak 2 pytania. Co organizatorzy maj¹ w g³owie, aby w œrodku pandemii urz¹dzaæ masowe demonstracje? Ile trzeba pod³oœci by szczuæ t³um pod czyimœ domem? - doda³.

Pos³owi PiS odpowiedzia³ na Twitterze Adrian Zandberg z partii Razem. „Co wy mieliœcie w g³owach, ¿eby wys³ugiwaæ siê fanatykom w³aœnie teraz? Liczyliœcie, ¿e co siê wydarzy? Niczego was nie nauczy³ 2016?” - napisa³, nawi¹zuj¹c do masowych „czarnych protestów” po odrzucenia przez zdominowany przez PiS Sejm projektu ustawy „Ratujmy kobiety” i jednoczesnego skierowania do prac w komisji projektu „Stop aborcji”. 

„To, ¿e wybuchnie oddolny bunt przeciwko temu barbarzyñstwu, by³o oczywiste. Ca³a wina za to spada na was” - doda³ pose³ Lewicy, komentuj¹c wpis Schreibera. „Pe³na w³adza, pe³na odpowiedzialnoœæ” - zauwa¿y³.

Podobnie jak wczoraj, ulice wokó³ domu Kaczyñskiego s¹ szczelnie otoczone radiowozami. Przez ca³y dzieñ do Warszawy zje¿d¿a³y policyjne posi³ki spoza stolicy. Wed³ug relacji œwiadków o 19, gdy protest na ¯oliborzu siê zaczyna³, policjantów pilnuj¹cych domu Kaczyñskiego by³o kilkuset - wiêcej ni¿ protestuj¹cych. Na miejsce jednak wci¹¿ docieraj¹ kolejni uczestnicy. Obecnie zgromadzenie jest ju¿ liczniejsze ni¿ wczoraj.

Football news:

Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries
Emir Kusturica: Ronaldo is an ideal, he earned a lot of money, but where is his personality? What can he tell you? Nothing
Maradona is the best dribbler with a phenomenal number of goals and assists. But is it true that he won Serie A alone?
Italian championship. Juventus will play Benevento, Atalanta Miranchuk against Verona, Inter away to Sassuolo
Ex-Manchester United defender Valencia moved to Mexico's Queretaro