Poland

Zandberg: 70-latkowie w kolejkach na mrozie? Można było pomyśleć

Covid-19

Adrian Zandberg

Fotorzepa/ Jakub Czermiñski

- Rz¹d mówi, ¿e ma za ma³o szczepionek i na to nie wp³ywu, ale na to, jak rz¹d zorganizuje szczepienia, ten wp³yw jest - powiedzia³ Adrian Zandberg z partii Razem, komentuj¹c tempo szczepieñ przeciw Covid-19 w Polsce.

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 15 129 osób - podaje rz¹d. £¹cznie przeciw Covid-19 w Polsce wykonano 701 164 szczepieñ (wed³ug danych na godzinê 10:30 24 stycznia).

Przeczytaj: Koronawirus w Polsce. Liczba szczepieñ przeciw Covid-19 przekroczy³a 700 tysiêcy

Liczba szczepieñ wykonanych 23 stycznia jest ni¿sza, ni¿ tydzieñ temu. Mniejsza liczba szczepieñ tydzieñ do tygodnia ma zwi¹zek z tymczasowym ograniczeniem dostaw szczepionki Pfizer/BioNTech do pañstw UE - w tym Polski. W pi¹tek AstraZeneca, której szczepionka nie zosta³a jeszcze autoryzowana w UE, zapowiedzia³a, ¿e w pierwszym kwartale dostarczy o ponad 60 proc. mniej dawek, ni¿ wczeœniej zak³adano.

Dowiedz siê wiêcej: AstraZeneca zapowiada mniejsz¹ dostawê szczepionek do UE

- Rz¹d mówi, ¿e ma za ma³o szczepionek i na to nie wp³ywu, ale na to, jak rz¹d zorganizuje szczepienia, ten wp³yw jest - zauwa¿y³ w niedzielê w TVN24 Adrian Zandberg. - Mo¿na by³o pomyœleæ z wyprzedzeniem, ¿e ustawianie siedemdziesiêcioparoletnich osób w kolejkach na zimnie jest dla nich groŸne, nie tylko ze wzglêdu na koronawirusa, ale te¿ dlatego, ¿e s¹ ju¿ w wieku, w którym naprawdê nie powinno siê ju¿ staæ w kolejkach. To jest rzecz oczywista, o tym mo¿na by³o pomyœleæ - powiedzia³ polityk Razem.

Zandberg zwróci³ uwagê, ¿e rz¹d mia³ du¿o wiêcej czasu, ni¿ pó³tora miesi¹ca na przygotowanie akcji szczepieñ. - O tym, ¿e bêdziemy siê szczepiæ, by³o wiadomo praktycznie od pocz¹tku tej epidemii. I od pocz¹tku mo¿na siê by³o przygotowywaæ na to, ¿eby zorganizowaæ ten proces rozs¹dnie, ¿eby np. z góry proponowaæ terminy. Na pewno to s¹ rzeczy, które trzeba bêdzie naprawiæ. Przecie¿ w tym momencie mamy do czynienia z sytuacj¹, w której bardzo wiele z tych starszych osób pozapisywa³o siê na szczepienia po kilkadziesi¹t kilometrów od swojego domu. To moim zdaniem zdaniem pokazuje, ¿e rz¹d trochê skrewi³ te przygotowania - mówi³ pose³ Lewicy.

- Natomiast druga sprawa, ¿e nie do koñca mo¿emy powiedzieæ: „to jest dobra wola firm farmaceutycznych - ile szczepionek przyjdzie, tyle przyjdzie, a my poczekajmy, co nam ³askawie dadz¹”. Mam pytanie, co zrobiono przez rok, ¿eby polskie zdolnoœci do tego, ¿eby w³¹czyæ siê w produkcjê szczepionek, podnieœæ? Wiem o sygna³ach ze strony firm farmaceutycznych o ich gotowoœci do tego, ¿eby siê w ten proces w³¹czyæ - doda³ Adrian Zandberg. 

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona