Poland

Zamówienia publiczne z podpisem elektronicznym

Fotolia

Dokumentacja konkretnego postpowania rozstrzyga o tym, w jaki sposb naley podpisa ofert elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Wyrok z 18 czerwca 2019 r. (sygn. akt KIO 1029/19) to tylko jedno orzeczenie Krajowej Izby Odwoawczej z wielu dotyczcych problematyki formy skadanej oferty, wydanych wzwizku z postpujc elektronizacj zamwie publicznych. Jest to jednak wyrok godny uwagi, gdy w jego uzasadnieniu Izba czyni spostrzeenia o istotnym znaczeniu praktycznym dla przedsibiorcw zainteresowanych udziaem w postpowaniach oudzielenie zamwienia przeprowadzanych przy uyciu rodkw komunikacji elektronicznej.

Zoone w tym postpowaniu odwoanie ukierunkowane byo przede wszystkim na uniewanienie odrzucenia oferty zoonej przez platform elektroniczn z uwagi na jej niezgodno z ustaw Prawem zamwie publicznych (Pzp"). W uzasadnieniu dokonanej czynnoci zamawiajcy wskaza, i tylko niektre dokumenty (penomocnictwo oraz jednolity europejski dokument zamwienia) skadajce si na ofert zostay podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Tymczasem podpisu takiego...