Poland

Zamknięty w psychiatryku za kradzież alkoholu. Jest kasacja

Rzecznik Praw Obywatelskich wniós³ do S¹du Najwy¿szego kasacjê na korzyœæ mê¿czyzny, którego s¹d skierowa³ do zamkniêtego szpitala psychiatrycznego po kradzie¿y kilkunastu butelek alkoholu.

To kolejna interwencja RPO w sprawie osób, które wesz³y w konflikt z prawem, a z powodu niepe³nosprawnoœci umys³owej lub choroby psychicznej, s¹ uznawane za niepoczytalne. Wtedy s¹d umarza postêpowanie karne i decyduje o umieszczeniu sprawcy w zak³adzie psychiatrycznym w ramach tzw. œrodka zabezpieczaj¹cego. Najczêœciej – bezterminowo.

W ten sposób za stosunkowo drobne przestêpstwa mo¿na trafiæ do zamkniêtego zak³adu nawet na kilkanaœcie lat - to o wiele d³u¿ej ni¿ wynosi maksymalna kara wiêzienia za takie czyny. Najg³oœniejszy by³ przypadek pana Feliksa, który w zak³adzie spêdzi³ 11 lat w ramach œrodka zabezpieczaj¹cego w zwi¹zku z groŸbami karalnymi wobec s¹siadów. W jego sprawie RPO z³o¿y³ skuteczn¹ kasacjê. W innych interwencjach chodzi³o o kradzie¿ 7 paczek kawy lub u¿ywanego roweru.

Podobna jest sprawa z³odzieja alkoholu.  Mê¿czyŸnie postawiono zarzuty kradzie¿y z dyskontu kilkunastu butelek, g³ównie whisky, o ³¹cznej wartoœci ok. 900 z³. Przy czym oskar¿ony dzia³a³ jako recydywista.

Prokurator wniós³, by S¹d Rejonowy w K. umorzy³ postêpowanie przeciw podejrzanemu, gdy¿ w chwili pope³nienia czynu by³ niepoczytalny. Z³o¿y³ wniosek o zastosowanie œrodka zabezpieczaj¹cego w postaci umieszczenia sprawcy w zamkniêtym zak³adzie psychiatrycznym.

S¹d wniosek uwzglêdni, nikt nie wniós³ za¿alenia, wiêc orzeczenie sta³o siê prawomocne.  Od lata 2019 r. mê¿czyzna przebywa w oddziale zamkniêtym. Ostatnio s¹d przed³u¿y³ mu ten pobyt.

Po przeanalizowaniu akt sprawy RPO stwierdzi³, ¿e s¹d przeoczy³, i¿ warunkiem takiej izolacji jest "znaczna spo³eczna szkodliwoœæ" pope³nionego czynu - czego w tym przypadku trudno siê dopatrzyæ.  S¹d nie wykaza³ te¿, ¿e nie mo¿na leczyæ mê¿czyzny bez zamykania go w szpitalu.

Z tego powodu RPO zaskar¿y³ postanowienie s¹du w ca³oœci na korzyœæ podejrzanego. S¹dowi zarzuci³ ra¿¹ce i maj¹ce istotny wp³yw na jego treœæ naruszenie prawa.

- S¹d w ogóle nie rozwa¿y³, czy stosowanie œrodka zabezpieczaj¹cego jest dopuszczalne. W uzasadnieniu napisa³ jedynie, ¿e: „W aktualnym stanie psychicznym podejrzanego prawdopodobieñstwo pope³nienia przez niego podobnych czynów w przysz³oœci jest wysokie i dlatego konieczne jest, sugerowane przez bieg³ych, dalsze leczenie w warunkach szpitala psychiatrycznego". Tymczasem to nie samo wysokie prawdopodobieñstwo pope³nienia ponownego czynu przes¹dza o dopuszczalnoœci izolacji, ale tak¿e znaczna spo³eczna szkodliwoœæ czynu. A do tego uzasadnienie odnosi siê lakonicznie: „Podejrzany dopuœci³ siê czynu o znacznej spo³ecznej szkodliwoœci, gdy¿ pope³niony wystêpek charakteryzuje siê wysokim stopniem ujemnej spo³ecznie treœci" - argumentuje RPO.

Football news:

Rummenigge on the Euro: UEFA President thinks it would be wiser to host the tournament in one country
Nacho will not play with Alcoyano. Real Madrid defender has been in contact with a coronavirus infection
Cuadrado has recovered from covid and can play with Napoli
Inter have offered to rent Origi from Liverpool
Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski and Ramos-in the symbolic team of the year from the UEFA website
Berbatov on Bale: He will be returned to Real Madrid if he does not start to show the level that Mourinho expects
Pogba's time at Manchester United is running out again. The club did not buy a top player, but a beautiful story for social networks, Paul lost the battle for influence to Brun