Poland

Zamieszki w Holandii. Zatrzymano ponad 150 osób

Holenderska policja zatrzyma³a ponad 150 osób - to bilans trzeciej kolejnej nocy, w czasie której w Holandii dosz³o do zamieszek wywo³anych wprowadzeniem w kraju pierwszej od czasu II wojny œwiatowej godziny policyjnej w kraju.

Rz¹d Holandii zdecydowa³ siê na wprowadzenie godziny policyjnej w zwi¹zku z obawami o rozprzestrzenianie siê w kraju bardziej zakaŸnych wariantów koronawirusa SARS-CoV-2.

Trzeci¹ noc z rzêdu w ró¿nych miastach Holandii dosz³o do zamieszek w zwi¹zku z t¹ decyzj¹. Grupy protestuj¹cych wznieca³y po¿ary, obrzuca³y kamieniami policjê, niektórzy pl¹drowali sklepy - informuje Reuters.

Godzinê policyjn¹ w Holandii wprowadzono po ostrze¿eniu sformu³owanym przez Narodowy Instytut Zdrowia (RIVM) przed now¹ fal¹ zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w zwi¹zku z pojawieniem siê w kraju wariantu B.1.1.7 (tzw. brytyjski wariant koronawirusa), który ma byæ nawet do 70 proc. bardziej zakaŸny ni¿ dotychczas dominuj¹cy wariant.

W Rotterdamie dziesiêciu policjantów zosta³o rannych w starciach z uczestnikami protestów. Zatrzymano 60 najbardziej agresywnych ich uczestników - podaje holenderska agencja ANP.

W Amsterdamie i Haarlem rannych zosta³o dwóch fotoreporterów obrzuconych kamieniami przez protestuj¹cych.

We wschodniej czêœci Amsterdamu, gdzie dosz³o do staræ z policj¹, zatrzymano co najmniej dziewiêæ osób. T³um zaatakowa³ policyjn¹ furgonetkê, uczestnicy zamieszek wybijali szyby w witrynach sklepów.

W Holandii od po³owy grudnia zamkniête s¹ szko³y i wiêkszoœæ sklepów. Bary i restauracje zosta³y zamkniête dwa miesi¹ce wczeœniej.

W kraju zmar³o jak dot¹d 13 579 chorych na COVID-19. Liczba wykrytych zaka¿eñ wynosi obecnie 952 950.

Football news:

Werner on Chelsea: The period when I didn't score was the worst of my career
Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive