Poland

Zakażenie po pierwszej dawce szczepionki? "Należy wziąć drugą"

Szczepionka na COVID

AFP

- Pierwsza dawka szczepionki, z tego co mówi¹ eksperci, swoje maksimum dzia³ania osi¹ga ok. 12 dnia i jesteœmy wtedy w ok. 50 proc. odporni - mówi³ o dostêpnych obecnie w UE szczepionkach Pfizera/BioNTech i Moderny prezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, lekarz rodzinny dr Jacek Krajewski.

A co, jeœli ktoœ zakazi siê koronawirusem po przyjêciu pierwszej dawki szczepionki?

- Jeœli po pierwszej dawce zachorujemy, nie póŸniej ni¿ miêdzy 2 a 4 tygodniem po przechorowaniu COVID, mo¿na siê zaszczepiæ drug¹ dawk¹ - mówi³ dr Krajewski. Jak doda³ szczepienie takie jest zalecane poniewa¿ "zachorowanie powoduje mobilizacjê uk³adu odpornoœciowego na jakiœ czas, ale ten czas odpornoœci jest ró¿ny u ró¿nych pacjentów".

- Szczepienie jako takie jest wymagane, aby utrzymaæ poziom odpowiedzi immunologicznej. Poziom odpornoœci bêdzie wiêkszy i bardziej d³ugotrwa³y po szczepieniu - t³umaczy³.

Jednoczeœnie dr Krajewski zastrzega³, ¿e zaszczepienie na COVID nie zwiêksza naszej odpornoœci na inne choroby wirusowe - w tym np. na grypê.

Football news:

Fonseca about Europa League: Roma wants to go as far as possible
The draw for the 1/8 final of the Europa League will begin at 15:00
15 main stories of our football: Evseev flies in ski boots, Shirokov in a long binge, Galitsky on the treadmill finds Pereira
Oyarzabal first scored a penalty for Sociedad in a match with Manchester United. He has 16 goals from the point
Pioli about Milan in the 1/8 finals: Winning the Europa League gives you a ticket to the Champions League
Coach miner Castro about the Europa League: Ready to take on any opponent
Moreno has 6 goals in his last 5 games for Villarreal