Poland

Zagraniczni inwestorzy szturmują Japonię. Kto odpalił salwę?

Ten rynek d³ugo by³ omijany szerokim ³ukiem przez zagranicznych inwestorów, którzy woleli bardziej „seksowne" akcje gigantów z grupy FAANG, czy te¿ firm chiñskich. Teraz to siê zmienia.

W tygodniu zakoñczonym 9 paŸdziernika inwestorzy zagraniczni kupili akcje japoñskich firm za 1,42 biliona jenów (13,5 miliarda dolarów), najwiêcej w okresie minionych 18 miesiêcy.

O powrocie zagranicy do Kraju Kwitn¹cej Wiœni , jak zauwa¿a Bloomberg, zdecydowa³ wzglêdny sukces w walce z koronawirusem, jak równie¿ dwaj panowie, którzy zmieniaj¹ postrzeganie trzeciej na œwicie gie³dy.

To 71-letni Yoshihide Suga, nowy premier japoñskiego rz¹du i 90-letni Warren Buffett, który w sierpniu kontrariañsko zainwestowa³ tam 6 miliardów dolarów w akcje wielkich firm handlowych (trading houses).

-Ruch Buffetta jest silnym sygna³em dla wielu zachodnich inwestorów, zw³aszcza tych preferuj¹cych wartoœæ, ¿e Japonia jest potencjalnie jednym z najtañszych rynków – przekonuje Nick Schmitz, zarz¹dzaj¹cy portfelem japoñskich akcji w bostoñskiej firmie Verdad Advisers.

WskaŸnik ceny do prognozowanych zysków wynosi tam nieco powy¿ej 17 podczas gdy dla indeksu Standard&Poor's500 jest to 22.

Football news:

Ney warmly recalls Maradona: at the age of 14, he brought the legend to an exhibition match, Diego himself offered to take a photo
Klopp responded to Neville's criticism about the words about 5 substitutions and the calendar: I'm not like him. I'm talking about all the players
The hardest task: help choose the best attacking midfielder in history
Mourinho, Lampard, Solskjaer and Moyes claim the title of best coach of November in the Premier League
Brunu, Grealish, Chilwell, Heibjerg - among the contenders for the November best player award in the Premier League
Klopp-best coach of 2020, flick-2nd, Guardiola-3rd (ESPN)
The most beautiful football documentary, I think, was made about Leeds. We talked to the Director