Poland

Zagraniczne pojazdy opancerzone za drogie dla Bułgarii

Bu³garski minister obrony zwróci³ siê do rz¹du w Sofii o anulowanie przetargu za 1,46 mld euro na kupno 150 ko³owych pojazdów opancerzonych (BTR), bo ceny dwóch ostatecznych oferentów znacznie przekraczaj¹ przewidywany bud¿et na ten zakup

Minister Krasimir Karakaczanow poinformowa³, ¿e zwróci³ siê do krajowego producenta sprzêtu wojskowego Terem o dostarczenie analizy, czy bu³garskie firmy tego sektora mog³yby wykonaæ to zamówienie, w³¹cznie z monta¿em i importem czêœci wyposa¿enia od zagranicznych producentów — informuje Reuter.

Bu³garia wybra³a na krótkiej liœcie amerykañski konglomerat General Dynamics (European Land Systems, pojazd Piranha V z wie¿¹ bezza³ogow¹) i fiñsk¹ Patria (pojazd AMVXP z wie¿¹ Elbit Systems). Oferty oceniano od paŸdziernika, ale w lutym min. Karakaczanow oœwiadczy³, ¿e obie wybrane przekraczaj¹ o 30-50 proc. przewidziany bud¿et.

- Zaproponowa³em rz¹dowi anulowanie postêpowania przetargowego, bo obie firmy, które dotar³y do koñcowego etapu zaproponowa³y ceny wy¿sze od bud¿etu zatwierdzonego przez parlament — powiedzia³ minister. Doda³, ¿e nastêpny rz¹d, który powstanie po wyborach do parlamentu 4 kwietnia, bêdzie móg³ zdecydowaæ o trybie postêpowania z tym du¿ym zamówieniem wojskowym maj¹cym zwiêkszyæ zdolnoœæ operacyjn¹ kraju w ramach NATO.

Football news:

Mbappe dancing on the table 🕺 Watch as PSG celebrate their semi-final exit with passion
Pochettino on reaching the semi-finals: It's all down to the PSG players. I missed the adrenaline
Manuel Neuer: Bayern should have played better in Munich. We missed a lot of chances
Hans-Dieter Flick: Bayern lacked the final touch in attack. Congratulations to PSG
PSG President: We have invested a lot in the club to win the Champions League. Neymar and Mbappe have no reason to leave
Tuchel about 0:1 with Porto: Maybe not the best game to watch. Chelsea deserved to win after 180 minutes
Neymar on reaching the 1/2 Champions League: We knocked out the winner of the tournament. Now PSG should always strive to reach the semi-finals