Poland

Zaginęła jedna ze strażniczek Wielkiej Brytanii

"Królowa" kruków z Tower of London, Merlina, zaginê³a i niestety prawdopodobnie nie ¿yje.

Merliny, która do³¹czy³a do stada w 2007 roku, nie widziano od kilku tygodni.

W Tower znajduje siê zwykle szeœæ kruków i zgodnie z legend¹, jeœli kiedykolwiek opuszcz¹ zamek, zarówno twierdza, jak i królestwo upadn¹. Obecnie mieszka tam siedem ptaków.

Rzecznik Tower powiedzia³, ¿e „przed³u¿aj¹ca siê nieobecnoœæ Merliny wskazuje, ¿e mog³a niestety umrzeæ”. Jak doda³, Merlina by³a niekwestionowan¹ w³adczyni¹ stada, "królow¹" kruków w Tower.

"Bêdziemy wszyscy za ni¹ têskniæ, jej kruki, opiekun i ca³a spo³ecznoœæ Tower of London" - doda³.

Pracownicy zamku dodali, ¿e nie maj¹ bezpoœrednich planów zast¹pienia Merliny w najbli¿szym czasie.

Uwa¿a siê, ¿e Karol II by³ pierwszym monarch¹, który oficjalnie zarz¹dzi³, ¿e ptaki musz¹ byæ zawsze trzymane w Tower. Kiedy liczba spad³a do jednego kruczego stra¿nika, Winston Churchill rozkaza³, aby stado - znane jako „nie¿yczliwe” - zosta³o zwiêkszone do co najmniej szeœciu.

W 2018 roku Tower uruchomi³a program hodowlany kruków po tym, jak coraz trudniej by³o pozyskaæ te zagro¿one wyginiêciem ptaki.

Football news:

It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga