Poland

Zadośćuczynienie za mobbing nawet bez rozstroju zdrowia

Adobe Stock

Przepisy prawa pracy warunkuj¹ prawo do zadoœæuczynienia za mobbing od jego negatywnego wp³ywu na stan zdrowia pracownika. Taki zwi¹zek nie jest konieczny przy roszczeniu cywilnym o zadoœæuczynienie.

Z przepisów kodeksu pracy wynika, ¿e pracownikowi, który dozna³ mobbingu lub wskutek mobbingu rozwi¹za³ umowê o pracê, przys³uguje roszczenie o odszkodowanie (art. 943 § 4). Na gruncie k.p. pracownikowi przys³uguje tak¿e inne roszczenie w zwi¹zku z mobbingiem – tj. zadoœæuczynienie pieniê¿ne za doznan¹ krzywdê (art. 943 § 3 k.p.). Mo¿liwoœæ dochodzenia zadoœæuczynienia z tytu³u mobbingu na gruncie k.p. dotyczy jednak wy³¹cznie tych pracowników, u których mobbing wywo³a³ rozstrój zdrowia.

Jak wynika z wyroku S¹du Najwy¿szego z 7 maja 2009 r. (III PK 2/09), mo¿liwoœæ dochodzenia przez pracownika zadoœæuczynienia z tytu³u mobbingu na gruncie przepisów prawa pracy aktualizuje siê wy³¹cznie w przypadku doznania przez niego rozstroju zdrowia. Rozstrój zdrowia powinien byæ jednak kwalifikowany w kategoriach medycznych, nie zaœ bazowaæ na subiektywnym odczuciu smutku, przygnêbienia, ¿alu czy innych negatywnych emocjach osoby mobbingowanej. Jak wskazuje dale...

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored